Zorgstandaarden, generieke modules, richtlijnen

Zorgstandaarden

Snel naar de beschikbare zorgstandaarden: klik hier.

Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het complete zorgcontinuüm, de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen. Daarbij staat in de zorgstandaard wat de patiënt kan verwachten, niet alleen op het gebied van medicatie en behandeling, maar ook met aandacht voor participatie, de omgeving en de organisatie van zorg. Dit maakt het voor alle partijen in de brede GGZ inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het zorgtraject.

Anders dan een richtlijn omvat een zorgstandaard het complete zorgcontinuüm (de ‘patient journey’) voor een bepaalde psychische aandoening. In een zorgstandaard komen niet alleen een groot aantal mogelijke zorgproblemen aan de orde, maar wordt ook expliciet de organisatie van het zorgproces beschreven. Dit alles vanuit het perspectief van de patiënt.

Aan één bepaalde zorgstandaard kunnen meerdere richtlijnen ten grondslag liggen, die bovendien door of onder toezicht van verschillende disciplines zijn opgesteld (bijvoorbeeld psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, huisartsen, etc.).

Daar waar nodig of verhelderend kan een zorgstandaard verwijzen naar relevante richtlijnen. De opstellers van een zorgstandaard baseren zich op bestaande richtlijnen, maar bij onderdelen waarvoor geen richtlijn beschikbaar is, maken zij hun eigen keuze. Zo kunnen de zorgstandaard en de bijpassende richtlijnen een integrale eenheid vormen, die de zorgverlener in staat stelt kennis te nemen van de beoogde inhoud en de organisatie van het zorgproces én vervolgens de praktische toepassing daarvan te beoordelen.

Voor de beschikbare zorgstandaarden: klik hier.

De standaarden worden ontwikkeld door Akwa GGZ (alliantie kwaliteit GGZ). Daarbij zijn verschillende veldpartijen betrokken. Ook de NVGzP werkt mee aan de ontwikkeling van zorgstandaarden. Zie voor meer informatie de website van Akwa.

Generieke modules

Waar een zorgstandaard één specifieke psychische aandoening behandelt, worden in een generieke module zorgcomponenten of -onderwerpen beschreven die relevantie hebben voor meerdere psychische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als zelfmanagement, ondersteuning naasten, dagbesteding en arbeidsparticipatie. De zorg die wordt beschreven in een generieke module kan, afhankelijk van de aandoening, in één of meerdere fases van het zorgproces van toepassing zijn.

De generieke modules worden ontwikkeld door Akwa GGZ (alliantie kwaliteit GGZ). Daarbij zijn verschillende veldpartijen betrokken. Ook de NVGzP werkt mee aan de ontwikkeling van generieke modules. Zie voor meer informatie de website van Akwa.

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische aandoeningen, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers.

De generieke modules worden ontwikkeld door Akwa GGZ (alliantie kwaliteit GGZ). Daarbij zijn verschillende veldpartijen betrokken. Ook de NVGzP werkt mee aan de ontwikkeling van generieke modules. Zie voor meer informatie de website van Akwa GGZ.

 

Zorgstandaard video’s

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress