Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz, die onder de zorgverzekeringswet vallen, verplicht hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Je hebt je hiervoor vanaf juli 2016 kunnen aanmelden via www.GGZKwaliteitsstatuut.nl.

Het model kwaliteitsstatuut vind je hier.

Door de komst van het nieuwe format landelijk kwaliteitsstatuut ggz 3.0 (LKS 3.0) vervalt op termijn de geldigheid van alle kwaliteitsstatuten die gemaakt zijn en of zijn goedgekeurd volgens een ouder model. Je hebt tot uiterlijk 1 juli 2022 de tijd om je statuut aan te passen.

De NVGzP heeft een invulinstructie voor je opgesteld die je kunt vinden op het ledenportaal.
Het betreft een invulhulp; voor het invullen van het kwaliteitsstatuut, dien je het format op de site van www.GGZKwaliteitsstatuut.nl te downloaden.

Wijzigingen in het goedgekeurd kwaliteitsstatuut

Het is belangrijk dat je je kwaliteitsstatuut actueel houdt en eventuele wijzigingen doorvoert. Je gepubliceerde kwaliteitsstatuut dient altijd actuele informatie te bevatten. Je hoeft een gewijzigd kwaliteitsstatuut niet opnieuw te laten toetsen, omdat alleen de locatie van je statuut wordt doorgegeven aan ZiNL. Het is wel belangrijk dat je bij het doorvoeren van wijzigingen rekening houdt met de toetsingscriteria.

Regiebehandelaarschap GGZ

Het regiehandelaarschap in de GGZ is voor de gz-psychologen en specialisten een belangrijk thema. Door het advies van de commissie Meurs zijn met ingang van 1 januari 2017 het kwaliteitsstatuut en regiebehandelaarschap in de plaats gekomen van het hoofdbehandelaarschap als wettelijke leidraad.

In het kwaliteitsstatuut komt het regiebehandelaarschap nader aan de orde. Zaken die hierin geregeld moeten worden zijn:

 • de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de regiebehandelaar en de andere teamleden;
 • het mandaat van de regiebehandelaar om andere betrokken zorgverleners aan te sturen;
 • de criteria voor het op- en afschalen van een behandeling en het inroepen voor specifieke inhoudelijke deskundigheid;
 • de manier waarop de overdracht van het regiebehandelaarschap plaatsvindt;
 • de manier waarop het zorgproces geëvalueerd wordt.

Het kwaliteitsstatuut is een voorwaarde voor de vergoeding van zorg.

Wat doet de regiebehandelaar?

Indien meerdere zorgprofessionals als zorgverleners betrokken zijn bij de zorgverlening aan een
patiënt/cliënt is het van belang dat één van hen het zorgproces coördineert en eerste
aanspreekpunt is voor de patiënt/cliënt en zijn naasten en/of wettelijk vertegenwoordiger. Dit is de regiebehandelaar. Indien zorg binnen het betreffende echelon door één zorgverlener wordt verleend, is deze per definitie ook de regiebehandelaar.

De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces. Daarnaast is hij voor alle betrokkenen, inclusief de patiënt/cliënt en diens naasten, het centrale aanspreekpunt. De regiebehandelaar moet passend zijn bij het type behandeling en de doelgroep. In beginsel komt elke discipline in aanmerking om de functie van regiebehandelaar te vervullen, mits deze een – gegeven de aard van de zorgvraag en de setting waarin de zorg verleend wordt– relevante inhoudelijke deskundigheid bezit en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • academische opleiding of daarmee vergelijkbaar niveau, welke onderworpen is aan een systeem van accreditatie en heraccreditatie en/of voorziet in gerichte bij- en nascholing (NLQF7);
 • BIG-registratie;
 • relevante werkervaring;
 • periodieke deelname aan een vorm van intervisie en intercollegiale toetsing.

In geval van interdisciplinaire dan wel multidisciplinaire behandeling geldt het volgende:

 • de regiebehandelaar heeft een wezenlijk aandeel in de inhoudelijke behandeling;
 • het is van essentieel belang dat in de behandeling de juiste c.q. aangewezen deskundigheid wordt betrokken;
 • de patiënt/cliënt kan in samenspraak met de zorgaanbieder kiezen wie van de bij de behandeling betrokken zorgverleners als regiebehandelaar zal optreden.

Vanwege het belang van continuïteit van zorg is een wisseling van regiebehandelaar in beginsel ongewenst. Een wisseling van regiebehandelaar gebeurt altijd in overleg met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten, en is wel mogelijk of wenselijk in geval van:

 • een nieuwe fase van de behandeling;
 • een wijziging in het behandelplan, met als gevolg wijziging van de zorgverlener(s) of van het zwaartepunt in de behandeling;
 • op verzoek van de patiënt (met redenen omkleed);
 • de regiebehandelaar gedurende langere tijd niet, of niet meer, beschikbaar is (bijvoorbeeld in geval van ziekte, overplaatsing of ontslag).

Bij wisseling van regiebehandelaarschap is de overdragende regiebehandelaar verantwoordelijk voor een goede overdracht van alle gemaakte afspraken en legt deze vast in het dossier.

De regiebehandelaar coördineert de afstemming tussen alle betrokken zorgverleners en is verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling. Het overleg is gericht op overeenstemming door middel van gezamenlijke besluitvorming. Bij verschil van mening of inzicht over de in te stellen behandeling heeft de regiebehandelaar uiteindelijk de doorslaggevende stem, echter niet eerder dan nadat alle betrokken deskundigen gehoord zijn. Indien een verschil van mening of inzicht niet op deze manier kan worden opgelost voorziet de zorgaanbieder in een escalatieprocedure waarvan zowel de regiebehandelaar als de overige bij de behandeling betrokken professionals gebruik kunnen maken.

De regiebehandelaar draagt niet de verantwoordelijkheid voor de door andere zorgverleners tijdens het behandelingstraject uitgevoerde afzonderlijke verrichtingen en interventies. Daarvoor zijn en blijven die andere zorgverleners zelf ten volle verantwoordelijk.

Overige taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar:

 • De regiebehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de andere betrokken zorgverleners in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
 • De regiebehandelaar ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. Andere betrokken zorgverleners hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering.
 • De regiebehandelaar laat zich informeren door de andere bij de behandeling betrokken zorgverleners, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een verantwoorde behandeling van de patiënt/cliënt. De regiebehandelaar toetst of de activiteiten van anderen bijdragen aan de behandeling van de patiënt/cliënt en passen binnen het door de regiebehandelaar in overleg met de patiënt/cliënt vastgestelde behandelplan.
 • De regiebehandelaar en de andere betrokken behandelaren treffen elkaar ten behoeve van periodieke evaluatie van het behandelplan in persoonlijk contact en/of in teamverband, zo mogelijk in aanwezigheid van de patiënt/cliënt, met de daartoe noodzakelijke frequentie (ook teleconferencing), op geleide van de problematiek/vraagstelling van de patiënt/cliënt.
 • De regiebehandelaar draagt zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en diens naasten (indien van toepassing en indien toestemming hiervoor is verkregen) over het beloop van de behandeling.

Meer weten? Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de achtergrond en geschiedenis van het regiebehandelaarschap.

Wie mag optreden als regiebehandelaar?

In de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ) kunnen de volgende vrijgevestigde professionals als regiebehandelaar optreden:

 • GZ-psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog

In de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) treden de volgende professionals in vrije vestiging op als regiebehandelaar:

 • Psychotherapeut
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychiater

Voor GGZ-instellingen geldt de volgende mogelijke inzet van regiebehandelaren in de generalistische basis ggz:

 • GZ-psycholoog;
 • Klinisch psycholoog /klinisch neuropsycholoog;
 • Psychotherapeut;
 • Verpleegkundig specialist ggz;
 • Indien dementie de hoofddiagnose is: de specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater;
 • Indien de hoofddiagnose verslaving en/of gokproblematiek betreft: de verslavingsarts.

Voor de G-GGZ in instellingen ligt het wat ingewikkelder, zie bladzijde 21 van het model kwaliteitsstatuut.

Medebehandelaar

Naast een regiebehandelaar kunnen in instellingen ook medebehandelaren ingezet worden. Beroepen die daarvoor in aanmerking komen vind je in de beroepentabel (Klik hier).

Praktijkwaarneming tijdens je vakantie

De verplichting om goede zorg te verlenen, en te zorgen voor een organisatie die goede zorg borgt, brengt met zich mee dat je als vrijgevestigd ggz-professional een regeling moet hebben voor waarneming bij afwezigheid, zoals vakantie en ziekte, of -als je parttime werkt- op je wekelijkse vrije dag(en). De bepalingen in het kwaliteitsstatuut gelden als uitgangspunt bij de invulling van deze waarneemregeling.

Je dient met je cliënten duidelijke afspraken te maken over waar zij tijdens je afwezigheid terecht kunnen. Je vermeldt dit in ieder geval in je kwaliteitsstatuut, in de algemene voorwaarden en bij voorkeur ook nog apart op je website. Daarnaast maak je uiteraard afspraken met de praktijkwaarnemers om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van de zorg tijdens je afwezigheid zijn geborgd. Zo dient je waarnemer bijvoorbeeld aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als jezelf hebt; hij/zij heeft tenminste een BIG-registratie als gz-psycholoog of psychotherapeut en is in het bezit van een kwaliteitsstatuut.

Vragen

Heb je een vraag? Bezoek de FAQ kwaliteitsstatuut GGZ van Mediquest, de beheerder van het kwaliteitsstatuut. Kijk of je vraag hier vermeld staat voordat je contact opneemt met de helpdesk.