Wet- en regelgeving

Op deze pagina vind je documenten en verwijzingen die betrekking hebben op wet- en regelgeving die voor GZ-psychologen en klinisch (neuro)psychologen van belang zijn.

Wet BIG

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG. Het BIG-register wordt beheerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen kan het register raadplegen. Het CIBG verzorgt ook de erkenning van buitenlandse diploma’s.

BIG-register en organisatie
Herregistratie psychologische beroepen in de wet BIG 
Wettekst Wet BIG
Vragen over herregistratie

Jeugdwet

In 2015 werd de huidige Jeugdwet van kracht. Onder die wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van de jeugdhulp. De Jeugdwet is drie jaar na invoering geëvalueerd. De evaluatie laat zien dat met de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 nog veel verbetering mogelijk en nodig is. Medio 2018 is door VWS, de VNG, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en de landelijke cliëntenorganisaties het actieprogramma ‘Zorg voor de jeugd’ gestart.

Hieronder een beschrijving van de transitie van de jeugdzorg en een FAQ over het werken in de jeugdhulp.

Transitie Jeugdzorg

(Tussen-) Evaluatie Jeugdwet

In 2017 is de Jeugdwet tussentijds geëvalueerd met het doel vooral lessen te trekken uit de decentralisatie van de jeugdhulp tot nu toe.

Om geconstateerde knelpunten (sneller) te kunnen verhelpen en verbeteringen in de zorg voor jeugd – merkbaar en zichtbaar – te kunnen doorvoeren, is in april 2018 het programma Zorg voor de Jeugd gepresenteerd.

 

Privacy

Als gz-psycholoog kom je regelmatig in aanraking met vraagstukken rond privacy en gegevensbescherming. Je vindt hier informatie over de AVG.

AVG

Documenten:

Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)

De Wkkgz reguleert de werkwijze rond kwaliteitszorg en klachtenbehandeling, ook voor psychologische zorg.

Wettekst Wkkgz, januari 2020
Klachtenregeling/klachtenfunctionaris, NVGzP

Wet verplichte ggz (Wvggz)

De Wet verplichte ggz (Wvggz) is op 1 januari 2020 ingegaan en vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Er zijn al diverse tools ontwikkeld voor de implementatie van deze wet in het werkveld, maar nog geen factsheet die – op hoofdlijnen – de specifieke verantwoordelijkheid beschrijft van de gezondheidszorg-psychologen (gz-psychologen) en haar specialismen.

De NVGzP heeft om deze reden een factsheet opgesteld. Download deze hier.

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen

Belangrijke stakeholders in de geestelijke gezondheidszorg hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het realiseren van diverse kwaliteitsinstrumenten (zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen) om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te verbeteren. Sinds januari 2019 is het kwaliteitsinstituut Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de GGZ) formeel gestart, die de implementatie van deze kwaliteitsinstrumenten coördineert. Deze kwaliteitsinstrumenten zullen de komende jaren geïmplementeerd worden en een belangrijke rol gaan spelen in het borgen van de kwaliteit van handelen.

Meer over zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen GGZ

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is o.a. verplicht binnen de gezondheidszorg en de jeugdhulp. Werkgevers en vrijgevestigden moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Voor het gebruik van de meldcode is een stappenplan ontwikkeld (afwegingskader). Met dit stappenplan kunnen professionals afwegen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

Meer informatie over de Meldcode en de afwegingskaders, vind je hier.

Blog-serie VvAA

Een melding doen bij Veilig Thuis is één ding, maar dan…

Wet langdurige zorg

Verwijzingen, links en documenten met betrekking tot psychologische zorg binnen/naast langdurige zorg vind je hier.

Wettekst Wlz, januari 2021

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz, die onder de zorgverzekeringswet vallen, verplicht hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Je hebt je hiervoor vanaf juli 2016 kunnen aanmelden via www.GGZKwaliteitsstatuut.nl.

Het model kwaliteitsstatuut vind je hier.

Door de komst van het nieuwe format landelijk kwaliteitsstatuut ggz 3.0 (LKS 3.0) vervalt op termijn de geldigheid van alle kwaliteitsstatuten die gemaakt zijn en of zijn goedgekeurd volgens een ouder model. Je hebt tot uiterlijk 1 juli 2022 de tijd om je statuut aan te passen.

De NVGzP heeft een invulinstructie voor je opgesteld die je kunt vinden op het ledenportaal.
Het betreft een invulhulp; voor het invullen van het kwaliteitsstatuut, dien je het format op de site van www.GGZKwaliteitsstatuut.nl te downloaden.

Tuchtrecht

Via de Wet BIG vallen gz-psychologen en klinisch (neuro)psychologen onder het wettelijk tuchtrecht. Daarnaast vallen leden van de NVO, de NVP en het NIP ook onder het verenigingstuchtrecht. Algemene informatie over tuchtrecht en tuchtuitspraken vind je via de Rijksoverheid (klik hier).

Hieronder staan links naar enkele interessante tuchtzaken:

Forensische zorg
Rapport ‘In de zorg, uit het zicht; Krijgen patiënten goede forensische zorg?’, maart 2022

Wet betaald ouderschapsverlof

Op dit moment (april 2022) krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking.

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de in de Wet betaald ouderschapsverlof geregelde uitkering van 50% wordt verhoogd naar 70%. Het besluit waarmee dit wordt geregeld is middels een brief aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer gestuurd. Gedurende een periode van circa 5 weken wordt het besluit voorgehangen in beide Kamers. Wanneer deze periode ongebruikt verstrijkt, kan het besluit in werking treden.

Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen, maar wel pas nadat verlof is opgenomen.

9 weken betaald ouderschapsverlof in 1e levensjaar kind
Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Betaald ouderschapsverlof bij kinderen die al geboren zijn vóór de invoering van de wet
Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn). En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Voorbeeld
Een werknemer is op de datum van de invoering van de wet ouder van een kind (6 maanden). Hij of zij heeft al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Deze werknemer heeft nog 6 maanden om 7 weken ouderschapsverlof op te nemen. Dan is het kind 1 jaar. Tijdens die 7 weken heeft hij of zij recht op een uitkering.

Betaald ouderschapsverlof bij adoptie- of pleegouderschap
In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

Lees op de website van de VGN de veelgestelde vragen Wet betaald ouderschapsverlof