Wet- en regelgeving

Op deze pagina vind je documenten en verwijzingen die betrekking hebben op wet- en regelgeving die voor GZ-psychologen en klinisch (neuro)psychologen van belang kan zijn.

Wet BIG

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG. Het BIG-register wordt beheerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen kan het register raadplegen. Het CIBG verzorgt ook de erkenning van buitenlandse diploma’s.

BIG-register en organisatie
Herregistratie als gz-psycholoog
Wettekst Wet BIG
Vragen over herregistratie

Jeugdwet

In 2015 werd de nieuwe Jeugdwet van kracht. Onder die wet zijn gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs samen verantwoordelijk voor jeugdhulp. In deze sector zijn veel gz-psychologen werkzaam, maar ook klinisch (neuro)psychologen. Je vindt ze bijvoorbeeld in of rond wijk-/buurtteams, in expert-/consulententeams en natuurlijk in de voormalige jeugd-GGZ.

Transitie Jeugdzorg
Vragen over het werken in de Jeugdhulp

Inspectie Jeugdhulp – toetsingskaders Verantwoorde Hulp aan Jeugd: OverzichtOnderbouwingNieuwe toetredersJeugdhulp zonder verblijfJeugdhulp met verblijfGesloten jeugdhulp.

Privacy

Als gz-psycholoog kom je regelmatig in aanraking met vraagstukken rond privacy en gegevensbescherming. Je vindt hier informatie over bijvoorbeeld ROM, Wbp en AVG.

ROM
Wbp en AVG

Documenten:

Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

De Wkkgz reguleert de werkwijze rond kwaliteitszorg en klachtenbehandeling, ook voor psychologische zorg.

Wettekst Wkkgz, augustus 2016
Klachtenregeling/klachtenfunctionaris, NVGzP
Rolverdeling in ketenzorg

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen

Goede zorg is gehouden aan een zeker standaard voor kwaliteit. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling Ggz heeft zorgstandaarden, modules en richtlijnen voor goede zorg ontwikkeld. Het nieuw in te richten kwaliteitsinstituut (Akwa) zal de implementatie en doorontwikkeling op zich nemen.

Meer over zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen GGZ

Melding Veilig Thuis

Via deze link vind je meer informatie over de Meldcode en de afwegingskaders: klik hier.

Een melding doen bij Veilig Thuis is één ding, maar dan… Zie de blog-serie van de VvAA:

Wet langdurige zorg

Verwijzingen, links en documenten met betrekking tot psychologische zorg binnen/naast langdurige zorg vind je hier.

Wettekst Wlz, januari 2018
P3NL input behandeling psychische stoornissen in langdurige zorg, januari 2018

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz, die onder de zorgverzekeringswet vallen, verplicht hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Je hebt je hiervoor vanaf juli 2016 kunnen aanmelden via www.GGZKwaliteitsstatuut.nl.

Het model kwaliteitsstatuut vind je hier.

Klik hier voor de invulinstructie die de NVGzP voor je heeft opgesteld. Dit betreft een invulhulp; voor het invullen van het kwaliteitsstatuut, dien je het format op de site van www.GGZKwaliteitsstatuut.nl te downloaden.

Voor meer informatie over het kwaliteitsstatuut en de regiebehandelaar: klik hier.

Regiebehandelaar (NZa)

Op grond van de Wet Marktordening Zorg is de NZa bevoegd om regels vast te stellen voor de GGZ. Onderdeel daarvan is het regiebehandelaarschap. Klik hier voor onze informatie daarover.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De NZa houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars in Nederland. De belangrijkste actuele documenten vind je hier: NZa-documenten.

Tuchtrecht

Via de Wet BIG vallen gz-psychologen en klinisch (neuro)psychologen onder het wettelijk tuchtrecht. Daarnaast vallen leden van de NVO, de NVP en het NIP ook onder het verenigingstuchtrecht. Algemene informatie over tuchtrecht en tuchtuitspraken vind je via de Rijksoverheid (klik hier).

Hieronder staan links naar enkele interessante tuchtzaken: