Transitie jeugdzorg

Jeugdwet

In 2015 werd de huidige Jeugdwet van kracht. Onder die wet zijn gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs samen verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onderdeel van deze vernieuwde aanpak zijn de ’transformatie-doelen’. Iedereen in de sector werkt aan een aantal door het ministerie van VWS vastgestelde doelen.

Transformatiedoelen

  • Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jongeren en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk.
  • De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen.
  • Eerder de juiste hulp op maat bieden om dure gespecialiseerde hulp te verminderen.
  • Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in hulp aan jongeren.
  • Meer ruimte voor professionals door vermindering van regeldruk.

De Jeugdwet vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg, die tot 2015 geldig was, maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd) vielen. Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van de wet.

Uitgangspunten

De jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeenten die zich in hun beleid moeten richten op:

  • het inschakelen, herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving;
  • het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van de ouders en de sociale omgeving;
  • preventie en vroegsignalering;
  • het tijdig bieden van de juiste hulp op maat;
  • effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.

Evaluatie Jeugdwet

De professional

Op verzoek van het ministeries van VWS en VenJ wordt een (tussen)evaluatie gedaan naar de Jeugdwet om de effecten van de Jeugdwet zichtbaar te maken. De gezamenlijke beroepsverenigingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming vinden het belangrijk dat ook de stem van hun professionals krachtig wordt gehoord. Daarom brengen onderzoekers (NIVEL) met een enquête in kaart wat de komst van de Jeugdwet voor professionals betekent. De commissie Jeugd van de NVGzP heeft hieraan meegewerkt. Daarnaast hebben individuele professionals deelgenomen aan de enquête.