De psychodiagnostisch werkende; een beroepsgroep vergeten…… of toch niet??

05-03-2018


De spin in het diagnostische web

De Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden (VVP) luidt al jarenlang de noodklok voor haar beroepsgroep die dreigt te verdwijnen uit de GGZ.

De VVP maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteit van het psychodiagnostisch onderzoek in Nederland. Het afnemen, uitwerken en rapporteren van psychologisch onderzoek is een gespecialiseerde en complexe taak, die de nodige kennis, training en ervaring vereist. Psychodiagnostisch werkenden (pdw’ers) hebben deze expertise en zijn opgeleid om op betrouwbare en snelle wijze zorg te dragen voor het psychologisch onderzoek. Zij zijn op de hoogte van het brede scala aan psychologische tests, zodat er voor elke vraagstelling de beste passende testbatterij gekozen kan worden. De pdw’er is door zijn praktische opleiding uitstekend getraind in methodisch werken, om zo testonderzoek gestructureerd en efficiënt uit te voeren. Daarbij is hij specialist in het motiveren van cliënten met complexe problematiek, die vaak angstig, geremd of gespannen zijn, en soms ook boos, achterdochtig en afwerend. Dit vergt veel kennis en ervaring, waarbij de standaardisatie van het onderzoek nooit uit het oog mag worden verloren. De pdw’er is geschoold in het interpreteren van de onderzoeksgegevens: het analyseren van de verzamelde gegevens, het toetsen van de gestelde hypothesen, het trekken van (deel)conclusies, en de integratie van de resultaten in een overzichtelijk psychologisch rapport. Aansluitend rapporteert hij schriftelijk en mondeling de onderzoeksresultaten aan de eindverantwoordelijke gz- of klinisch psycholoog of orthopedagoog, cliënt en/of opdrachtgever.

Onmisbare beroepsgroep
Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) heeft de pdw’er een ´onmisbare beroepsgroep in de GGZ´ genoemd. Zij hebben gesteld dat de financiering voor deze beroepsgroep goed geborgd moet worden, omdat zij structureel worden ingezet ter ondersteuning van de behandelaars, en omdat hun inzet een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit én kosteneffectiviteit van de zorg.

De NZa heeft in de uitspraak op het bezwaar van de VVP ten aanzien van de DBC beroepentabel, erkend dat er een onbedoeld en ongewild effect is uitgegaan van het systeem van tijdschrijvende en ondersteunende beroepen, en dat dit systeem perverse prikkels in zich meedraagt. Zij hebben aangegeven dat het effect dat optreedt wanneer de werkzaamheden van niet-tijdschrijvende beroepen onnodig worden ingevuld door een duurdere beroepsbeoefenaar die wel tijd mag schrijven, onwenselijk kan zijn.

Door de jarenlange lobby van de VVP en bezwaarprocedure bij de NZa staat de pdw’er nu op de DBC-beroepentabel, maar de geschreven tijd is nog altijd niet declarabel. Voor GGZ-instellingen is het daardoor nog steeds aantrekkelijk om tijdschrijvende beroepen op de pdw-functie te zetten.

Nieuw bekostigingssysteem
Onlangs heeft de staatssecretaris van VWS aangegeven dat instellingen aanvullende afspraken kunnen maken met zorgverzekeraars over de inzet van pdw’ers, als dit de kwaliteit van zorg ten goede komt en wachtlijsten helpt te verminderen. In 2020 wordt er volgens planning een nieuw bekostigingssysteem geïntroduceerd in de GGZ. In dezelfde brief heeft de staatssecretaris aangegeven dat in deze nieuwe bekostiging van de GGZ alle zorg die geleverd wordt door beroepen die bij de GGZ betrokken zijn, waaronder de pdw’er, daarin een goede plaats krijgt.

In een verkennend rapport van het Zorginstituut Nederland aan de staatssecretaris van VWS betreffende het nieuwe Zorgclustermodel GGZ, benadrukt het zorginstituut onder andere het belang van adequate diagnostiek en assessment. Zij stellen dat het aanbeveling verdient eisen te stellen aan degene die de diagnostiek/ assessment mag uitvoeren. De pdw’er kan daarin een belangrijke rol vervullen, en zorg dragen voor betrouwbare psychodiagnostiek. Dit maakt dat bekostiging van deze beroepsgroep geborgd moet zijn in dit nieuwe bekostigingsmodel.

Oproep
De VVP roept op tot een brede discussie in het werkveld. Gz- en klinisch psychologen, (ortho)pedagogen en andere gedragsdeskundigen dragen de eindverantwoordelijkheid van het psychologisch onderzoek. Zij moeten zich binnen de instellingen, samen met de pdw’er, sterk maken voor de kwaliteit van de psychodiagnostiek en daarmee aansturen op verbetering van de huidige situatie.

De pdw’er is dé specialist in de psychodiagnostiek. Hij beschikt over specialistische kennis en levert een onmisbare en kwalitatief hoge bijdrage aan het psychodiagnostische proces. Help ons de pdw’er behouden. Zo blijft de kwaliteit van de diagnostiek op een hoog peil, en zet ieder zijn of haar talenten optimaal in!

Voor het laatste nieuws: www.devvp.nl

Reacties kunnen worden gestuurd aan info@devvp.nl

Bestuur VVP