Praktijkvisitatie

Aanmeldformulier

Kader en context praktijkvisitatie

De NVGzP is opgericht door en voor BIG-psychologen
Onze kernactiviteit is het versterken van de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van de psychologische patiëntenzorg in Nederland. De NVGzP toetst haar standpunten en acties aan de vraag of de psychologische patiëntenzorg ermee gebaat is. ‘Versterken’ betreft zowel de inhoud van het vak, als de maatschappelijke positie van het vak en haar beoefenaren. Het gaat daarbij om positionering van de BIG-psychologen en belangenbehartiging van diezelfde psychologen.

Deze belangenbehartiging is bij vrijgevestigden gebaseerd op het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de praktijkvoering en als nevendoel het bevorderen van samenwerking en overleg met andere hulpverleners. De kwaliteit van de behandeling, daar waar de cliënt uiteindelijk op moet kunnen rekenen, is gebaat bij kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en praktijkvoering. Als NVGzP streven we er naar dat de praktijkhouders de vaardigheden, kennis en attitude hebben om hun beroep kwalitatief goed te beoefenen. Wij vinden steeds meer dat leden van de NVGzP moeten kunnen beschikken over een ‘kwaliteitslabel’ en zijn van mening dat dit een actueel, transparant en toetsbaar kwaliteitsbeleid moet zijn.

De visitatie en de certificering
Van een BIG-psycholoog mag verwacht worden dat er door de bevoegdheid en bekwaamheid van de behandelaar kwaliteit geleverd wordt. Wij voegen daaraan toe dat de wijze van praktijkvoering en de toetsing daarvan meerwaarde biedt. Daartoe heeft de NVGzP een aantal criteria inzake kwaliteit en doelmatigheid geformuleerd.

De zorgaanbieder:

 • is BIG-geregistreerd en zorgt voor relevante bij- en nascholing;
 • is beschikbaar, toegankelijk en klantvriendelijk;
 • zorgt voor zorgvuldige en zichtbare berichtgeving en registratie;
 • is duidelijk over wat hij wel en niet doet en kan;
 • werkt conform de zorgstandaarden;
 • meet zijn resultaten met erkende vragenlijsten en deelt deze;
 • heeft kennis van de professionele omgeving/netwerk en is bekend bij verwijzers en potentiële cliënten in de omgeving;
 • is transparant, schrijft op wat hij doet (registratie), om te kunnen vertellen wat hij doet (informatie) en heeft ook in ruimere zin zijn of haar praktijkhouding op orde en is gericht of verbeteren;
 • is regiebehandelaar en voert zelf de behandeling uit;
 • werkt volgens actuele wet- en regelgeving.

 Doelmatige zorgverlening:

 • de zorg moet gegeven worden op de juiste plaats, door de juiste persoon, tegen de juiste kosten;
 • de behandeling bestaat uit een duidelijk inhoudelijk aanbod;
 • de professional participeert in een professioneel, kwalitatief verantwoord netwerk, waarbij afstemming plaatsvindt en samenwerking als dat nodig is.

De certificering en checklist
De checklist kan gezien worden als toetsingskader van enerzijds een verantwoorde praktijkhouding binnen actuele wet- en regelgeving en anderzijds als een basisset van hetgeen wij als NVGzP zien als minimale kwaliteitseisen voor een vrijgevestigde praktijkhouder. Dit toetsingskader is een instrument om stil te staan bij het eigen professionele handelen en te kunnen leren en verbeteren. Het is een hulpmiddel, omdat het een structuur biedt om het eigen en elkaars professionele handelen en praktijkvoering kritisch te kunnen bezien samen met collega’s. De kwaliteitscriteria zijn gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving, de beroepscodes voor psychologen en psychotherapeuten en aanvullende waarden en normen en waarden zoals wij die als NVGzP zelf ontwikkeld hebben.

Hieronder staan de door NVGzP gecertificeerde praktijken beschreven. De certificering is persoonsgebonden (niet praktijk gebonden).

Voornaam AchternaamIs onderdeel van praktijk
SandraFrankortPsychologie Praktijk Frankort
AnkGoosenTrias psychologen
PeggyGeversTrias psychologen
GerrieHamGerrie Ham - praktijk voor psychosociale hulp
DinaMazzolari D.Mazzolari-CPPA
BartVemerAeffectivity therapy + coaching
EstherJansen-WinnubstImares*e
HannekeVan den BroekVan den Broek Psychologie
ElsbethEmsbroekPsychologenpraktijk Oud West

Visitatiekader

Procedure Visitatie NVGzP

FAQ Visitatie