Praktijkvisitatie

Kader en context kwaliteitsvisitatie vrijgevestigde BIG-geregistreerde psychologen door NVGzP

Hierna te noemen ‘praktijkvisitatie’

De NVGzP is opgericht door en voor BIG-geregistreerde psychologen
Onze kernactiviteit is het versterken van de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van de psychologische patiëntenzorg in Nederland. De NVGzP toetst haar standpunten en acties aan de vraag of de psychologische patiëntenzorg ermee gebaat is. ‘Versterken’ betreft zowel de inhoud van het vak, als de maatschappelijke positie van het vak en haar beoefenaren. Het gaat daarbij om positionering van de BIG-geregistreerde psychologen en belangenbehartiging van diezelfde psychologen.

Deze belangenbehartiging is bij vrijgevestigden gebaseerd op het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de praktijkvoering en heeft als nevendoel het bevorderen van samenwerking en overleg met andere hulpverleners. De kwaliteit van de behandeling, daar waar de cliënt uiteindelijk op moet kunnen rekenen, is gebaat bij kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en praktijkvoering. Als NVGzP streven we ernaar dat de praktijkhouders de vaardigheden, kennis en attitude hebben om hun beroep kwalitatief goed te beoefenen. Wij vinden dat leden van de NVGzP moeten kunnen beschikken over een ‘kwaliteitslabel’ en zijn van mening dat dit kan als er een actueel, transparant en toetsbaar kwaliteitsbeleid is.

De kwaliteitsvisitatie en de certificering
Steeds meer verzekeraars wensen (eisen) van de BIG-geregistreerde psycholoog een kwaliteitscertificaat waaruit blijkt dat de betreffende psycholoog door zijn/haar bevoegdheid en bekwaamheid in te zetten, kwaliteit levert. Dit betekent een goede patiëntenzorg en een goede praktijkvoering.
Op verzoek van diverse verzekeraars, toetst de NVGzP op deze aspecten.
Daartoe heeft de NVGzP een aantal criteria inzake kwaliteit en doelmatigheid geformuleerd.

De zorgaanbieder:

 • is BIG-geregistreerd en zorgt voor relevante bij- en nascholing;
 • is beschikbaar, toegankelijk en klantvriendelijk;
 • zorgt voor zorgvuldige en zichtbare berichtgeving en registratie;
 • is duidelijk over wat hij/zij wel en niet doet en kan;
 • werkt conform de zorgstandaarden;
 • meet zijn/haar resultaten met erkende vragenlijsten en deelt deze;
 • heeft kennis van de professionele omgeving/netwerk en is bekend bij verwijzers en potentiële cliënten in de omgeving;
 • is transparant, schrijft op wat hij/zij doet (registratie), om te kunnen vertellen wat hij/zij doet (informatie) en heeft ook in ruimere zin zijn/haar praktijkhouding op orde en is gericht op verbeteren;
 • is regiebehandelaar en voert zelf de behandeling uit;
 • werkt volgens actuele wet- en regelgeving.

 Doelmatige zorgverlening:

 • de zorg moet gegeven worden op de juiste plaats, door de juiste persoon, tegen de juiste kosten;
 • de behandeling bestaat uit een duidelijk inhoudelijk aanbod;
 • de professional participeert in een professioneel, kwalitatief verantwoord netwerk, waarbij afstemming plaatsvindt en samenwerking als dat nodig is.

De certificering en het Spiegeldocument
De NVGzP heeft een zogenaamd Spiegeldocument ontwikkeld dat gezien kan worden als toetsingskader van een verantwoorde praktijkhouding binnen actuele wet- en regelgeving.

Het toetst tevens een basisset van hetgeen de NVGzP (in overleg met de verzekeraars) ziet als minimale kwaliteitseisen voor een zorgprofessional die werkzaam is als vrijgevestigde praktijkhouder of werkzaam is binnen een vrijgevestigde praktijk.

Dit toetsingskader is een instrument om stil te staan bij het eigen professionele handelen, te kunnen leren en het eigen handelen te verbeteren. Het is een hulpmiddel omdat het een structuur biedt om het eigen professionele handelen en de praktijkvoering kritisch te kunnen bezien.

De gehele visitatiecyclus is op één persoon gericht, dus toetst de zorgprofessional die BIG-geregistreerd is en daarmee niet de praktijk als geheel, tenzij deze twee samenvallen en de zorgprofessional als enige werkzaam is binnen zijn/haar eigen praktijk.

Inmiddels vinden sommige zorgverzekeraars dat er ook gecertificeerd kan worden als er één gevisiteerde (en gekwalificeerde) BIG-psycholoog per praktijk is. Ook dit kan op de instemming van de NVGzP rekenen.

De kwaliteitscriteria zijn gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving, de beroepscodes voor psychologen en psychotherapeuten en aanvullende normen en waarden zoals de NVGzP deze ontwikkeld heeft.

Het proces is als volgt:
De gehele visitatiecyclus bestaat uit twee delen, de papieren visitatie en de fysieke visitatie.

Je meldt je aan voor de kwaliteitsvisitatie voor vrijgevestigde BIG-psychologen via het formulier op de website.

De NVGzP stuurt je het Spiegeldocument toe. Je vult dit document in en retourneert het tezamen met opgevraagde bestanden/hyperlinks. Hier ben je 2 tot 4 uur mee bezig maar het is tevens meteen de voorbereiding op de fysieke visitatie. Wij noemen dit de papieren visitatie.

Wij hebben enkele voorbeelden gemaakt om deze visitatie voor onze leden te vergemakkelijken. Je kan zelf de variabele gegevens invullen c.q. teksten aanpassen naar eigen werkwijze. Het betreft hier een modelovereenkomst praktijktestament en een modelovereenkomst waarneming. Deze zijn voor leden te vinden in ons ledenportaal.

Na goedkeuring van de papieren visitatie word je ingepland voor een fysieke kwaliteitsvisitatie in de praktijk waar je werkzaam bent. De NVGzP raadt je aan het Spiegeldocument en de linken en bijlages goed door te nemen als voorbereiding voor de fysieke visitatie. De visiteurs beoordelen of daadwerkelijk voldaan wordt aan hetgeen je via de papieren visitatie hebt aangegeven en aangeleverd.

Hiervan uitgaand, ontvang je dan een visitatierapport, het kwaliteitscertificaat en keurmerk!

Het kwaliteitscertificaat is 5 jaar geldig na datum van de papieren visitatie.

Wij bewaren de in ons bezit zijnde dossiers 5 jaar, conform AVG.

Tarieven
Voor de tarieven verwijzen wij je graag naar de procedure Visitatie NVGzP.

De kwaliteitscertificaten van de NVGzP zijn persoonsgebonden. Wij toetsen dus één persoon en de fysieke praktijk waarin deze werkt.
Als er meerdere collega’s in dezelfde praktijk zijn die ook graag een kwaliteitscertificaat willen ontvangen, dan kunnen zij hetzelfde traject volgen.

Wanneer wij voor meerdere collegae in één keer de fysieke visitatie kunnen doen, dan berekenen wij hiervoor een korting.

 • Fysieke visitatie voor 2 personen: € 750,00
 • Fysieke visitatie voor 3 personen € 900,00
 • Elke persoon meer € 100,00.

Procedure Visitatie NVGzP

FAQ Visitatie

In dit overzicht vind je de door NVGzP gecertificeerde praktijken. De certificering is persoonsgebonden (niet praktijkgebonden).