Organisatie

Centraal in de organisatie van de NVGzP staan de Ledenraad en het bestuur. Daarnaast kent de vereniging commissies en een afdeling in oprichting. Voor verenigingsdocumenten: klik hier.

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de NVGzP. De Ledenraad bepaalt het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging. Verder benoemt zij het bestuur en houdt zij toezicht op het bestuur.

De Ledenraad bestaat uit 24 leden en wordt gekozen door de leden. De helft van de leden wordt gekozen op basis van opleidingsniveau. Hiervoor worden drie kieskringen gevormd: piogs, gz-psychologen en specialisten. De andere helft van de leden wordt gekozen op basis van werkgebied. Hierbij worden vier kieskringen onderscheiden: GGZ Volwassenen (dienstverband), GGZ Volwassenen (vrijgevestigd), kinder- en jeugdzorg (incl. kinder- en jeugd GGZ) en overige.

De vergaderdata voor 2018: dinsdag 10 april, woensdag 4 juli en donderdag 1 november.

De notulen van de Ledenraad:
18 april 2017
20 september 2017
2 november 2017
10 april 2018

Klik hier voor de actuele samenstelling van de Ledenraad.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vereniging. Het bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid.

Klik hier voor de actuele samenstelling van het bestuur.

Commissies en werkgroepen

Het bestuur wordt in zijn werk ondersteund door commissies en werkgroepen. Deze worden benoemd door het bestuur. Momenteel functioneren de volgende commissies en werkgroepen:

  1. commissie Kwaliteit;
  2. commissie Diagnostiek (in oprichting);
  3. commissie Jeugd;
  4. klachtenfunctionaris en -commissie.

Klik hier voor de actuele samenstelling van de commissies en werkgroepen.

Afdeling specialisten

Voor specialisten kent de NVGzP een eigen afdeling. Deze afdeling heeft zelfstandige bevoegdheid voor zaken die alleen specialisten aangaan, binnen de kaders van het algemene verenigingsbeleid.

Momenteel wordt voorbereidingen getroffen voor de benoeming van een bestuur van deze afdeling.

Afdeling somatische werkvelden (in oprichting)

Zelf actief worden?

Wil je zelf een bijdrage leveren aan het werk van de NVGzP? Je inbreng is meer dan welkom! Neem contact op met onze directeur, Willeke Brinkman, wbrinkman@nvgzp.nl

 

Documenten

Privacy Policy

Strategienotitie 2017-2020

Werkplan NVGzP 2018

Achtergrond: Een nieuw beroep, een eigen vereniging. De NVGzP en de professionalisering van de gezondheidszorgpsychologie

Jaarverslag 2016

Huishoudelijk reglement NVGzP

Statuten NVGzP

Organogram