Opleiding tot GZ-psycholoog

De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een verdiepende opleiding die vraagt om een afgeronde universitaire vooropleiding.

Voor wie
De opleiding staat alleen open voor afgestudeerden met een master psychologie, pedagogiek of gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde). Bovendien is er sprake van aanvullende vooropleidingseisen. In de studie moeten een aantal specifieke onderdelen gevolgd zijn, zoals ‘klinische’ vakken en een stage op het gebied van de gezondheidszorg. Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd.

Opzet en duur
De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog duurt twee jaar (24 maanden, full-time). Zij kan ook in deeltijd worden gevolgd. Dan duurt zij maximaal vier jaar.
Het grootste deel van de opleiding vindt plaats binnen een praktijkinstelling. Dit kan een instelling voor GGZ zijn, maar bijvoorbeeld ook een ziekenhuis of een revalidatie-instelling. Daarnaast is er sprake van één dag in de week cursorisch onderwijs.
De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog kent differentiaties, gericht op verschillende leeftijdsgroepen. De meeste opleidingsinstellingen bieden twee verschillende differentiaties aan; één gericht op het werken met volwassenen en ouderen, en één gericht op het werken met kinderen en jeugdigen. In Amsterdam bestaat een aparte differentiatie voor het werken met ouderen.

Opleidingsinstellingen
De opleiding tot gz-psycholoog wordt gegeven door zeven regionale opleidingsinstellingen, verspreid over het land. De opleidingsinstellingen zijn samenwerkingsverbanden van een universiteit en praktijkinstellingen in de regio. Inhoudelijk staat de opleiding onder verantwoordelijkheid van een hoofdopleider. Hoofdopleiders zijn gz-psychologen die tevens als hoogleraar of universitair hoofddocent zijn verbonden aan een universiteit.

Klik hier voor een overzicht van de opleidingsinstellingen.

Toelating
De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog heeft een beperkte capaciteit. Voorwaarden voor toelating zijn:

  1. een verklaring dat men voldoet aan de toelatingseisen. Deze verklaring kan worden aangevraagd via  het LOGO*.
  2. een praktijkopleidingsplaats. De selectie voor praktijkopleidingsplaatsen gebeurt door de afzonderlijke praktijkopleidingsinstellingen. Opleidingsinstellingen publiceren vacatures voor praktijkopleidingsplaatsen. Veel plaatsen wordt echter via interne procedures binnen praktijkopleidingsinstellingen vervuld.

De hoofdopleider beslist uiteindelijk over de toelating van kandidaten.

Overzicht
Bij het totstandkomen en invullen van een opleidingsplaats zijn veel organisaties en koepels betrokken. Voor een helder overzicht van de procedures kun je terecht in ons overzicht: Toewijzing en invulling gz-opleidingsplaatsen. In dit model kun je snel zien wie wat moet doen om te komen van een schatting van de opleidingsbehoefte naar een psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog, op basis van de procedures voor 2018. Natuurlijk is het model een beknopte weergave. Voor een precieze beschrijving van de procedures en voorwaarden kun je terecht op de websites van de betrokken organisaties. In het overzicht vind je de links. Zodra de procedures gewijzigd worden zullen we het overzicht daarop afstemmen.

Kosten
Praktijkinstellingen kunnen een beschikbaarheidsbijdrage krijgen voor het opleiden van een gz-psycholoog. Zodoende is de NVGzP van mening dat alle kosten betaald dienen te worden door de praktijkinstelling. Het blijkt echter vaak te gebeuren dat opleidelingen zelf een gedeelte van de opleiding moeten betalen. De NVGzP is, samen met andere organisaties, in overleg met de Nza, om de beschikbaarheidsbijdragen geheel kostendekkend te maken. Wanneer dit is gerealiseerd, zal de NVGzP ook lobbyen dat praktijkinstellingen geen eigenbijdrage van opleidelingen meer mogen vragen.

De kosten voor het cursorisch deel van de opleiding bedragen ongeveer € 17.500, exclusief literatuur.

Momenteel wordt onderzocht of naast de reguliere opleiding een verkort opleidingstraject kan worden ontwikkeld voor instromers met veel relevante ervaring en aantoonbare competenties op het gebied van de gz-psychologie. Op basis van deze ervaring kan een instromer vrijstelling krijgen. Dit traject heet ook wel ‘gepersonaliseerd opleiden’. De FGzPt heeft aangegeven dat het vLOGO hierin het voortouw dient te nemen. Zie voor meer informatie de website van vLOGO.

* Aanvragen LOGO-verklaring: In dit schema lees je welke stappen je moet doorlopen om aangenomen te kunnen worden voor de gz-opleiding.