Opleiding tot klinisch neuropsycholoog

De opleiding tot klinisch neuropsycholoog is een specialistische vervolgopleiding. Dat betekent dat zij alleen open staat voor psychologen en pedagogen die geregistreerd zijn als gezondheidszorgpsycholoog.

Opzet en duur
De opleiding tot klinisch neuropsycholoog duurt vier jaar. De opzet is dezelfde als van de opleiding tot gz-psycholoog: een combinatie van praktijkopleiding en cursorische opleiding. De gz-psycholoog in opleiding tot specialist (gios) werkt gemiddeld drie dagen per week in een praktijkinstelling. Eén maal per vier weken is er een cursusblok van twee aaneengesloten dagen.

Opleidingsinstellingen
De opleiding tot klinisch neuropsycholoog wordt verzorgd door een landelijke opleidingsinstelling, PaON. De praktijkinstellingen waar de praktijkopleiding wordt gevolgd zijn verspreid over het hele land. Het cursorisch onderwijs vindt plaats in Utrecht.
Inhoudelijk staat de opleidingen onder verantwoordelijkheid van een hoofdopleider. Dit is een klinisch neuropsycholoog die tevens als hoogleraar of universitair hoofddocent is verbonden aan een universiteit.

Klik hier voor de website van de opleiding tot klinisch neuropsycholoog.

Toelating
De opleiding tot klinisch neuropsycholoog gaat één maal per twee jaar van start, in januari. De opleiding heeft een beperkte capaciteit van ca. 15 plaatsen. Voorwaarden voor toelating zijn:

  1. registratie als gz-psycholoog;
  2. een praktijkopleidingsplaats. De selectie voor praktijkopleidingsplaatsen gebeurt door de afzonderlijke praktijkopleidingsinstellingen. Soms wordt hiervoor openbaar geworven. Veel plaatsen wordt echter via interne procedures binnen praktijkopleidingsinstellingen vervuld.

De hoofdopleider beslist uiteindelijk over de toelating van kandidaten.

Kosten
De kosten van de praktijkopleiding worden gedragen door de praktijkopleidingsinstelling.
De kosten voor het cursorisch deel van de opleiding bedragen ongeveer € 30.000, exclusief de kosten van literatuur. Deze kosten dienen te worden betaald door de gios. In een aantal gevallen worden de opleidingskosten vergoed door de instelling waar men het praktijkgedeelte van de opleiding volgt.