Opleiding tot GZ-Psycholoog

De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een verdiepende opleiding die vraagt om een afgeronde universitaire vooropleiding.

Voor wie
De opleiding staat alleen open voor afgestudeerden met een master psychologie, pedagogiek of gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde). Bovendien is er sprake van aanvullende vooropleidingseisen (zie LOGO-verklaring / aanmelden gz-opleiding). In de studie moeten een aantal specifieke onderdelen gevolgd zijn, zoals ‘klinische’ vakken en een stage op het gebied van de gezondheidszorg. Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd.

Opzet en duur
De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog duurt twee jaar (24 maanden, full-time). Zij kan ook in deeltijd worden gevolgd. Dan duurt zij maximaal vier jaar.
Het grootste deel van de opleiding vindt plaats binnen een praktijkinstelling. Dit kan een instelling voor GGZ zijn, maar bijvoorbeeld ook een ziekenhuis of een revalidatie-instelling. Daarnaast is er sprake van één dag in de week cursorisch onderwijs.
De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog kent differentiaties, gericht op verschillende leeftijdsgroepen. De meeste opleidingsinstellingen bieden twee verschillende differentiaties aan; één gericht op het werken met volwassenen en ouderen, en één gericht op het werken met kinderen en jeugdigen. In Amsterdam bestaat een aparte differentiatie voor het werken met ouderen.

Opleidingsinstellingen
De opleiding tot gz-psycholoog wordt gegeven door acht regionale opleidingsinstellingen, verspreid over het land. De opleidingsinstellingen zijn samenwerkingsverbanden van een universiteit en praktijkinstellingen in de regio. Inhoudelijk staat de opleiding onder verantwoordelijkheid van een hoofdopleider. Hoofdopleiders zijn gz-psychologen die tevens als hoogleraar of universitair hoofddocent zijn verbonden aan een universiteit.

Klik hier voor een overzicht van de opleidingsinstellingen.

Toelating
De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog heeft een beperkte capaciteit. Voorwaarden voor toelating zijn:

 1. een verklaring dat men voldoet aan de toelatingseisen. Deze verklaring kan worden aangevraagd via  het LOGO*.
 2. een praktijkopleidingsplaats. De selectie voor praktijkopleidingsplaatsen gebeurt door de afzonderlijke praktijkopleidingsinstellingen. Opleidingsinstellingen publiceren vacatures voor praktijkopleidingsplaatsen. Veel plaatsen wordt echter via interne procedures binnen praktijkopleidingsinstellingen vervuld.

De hoofdopleider beslist uiteindelijk over de toelating van kandidaten.

Overzicht
Bij het totstandkomen en invullen van een opleidingsplaats zijn veel organisaties en koepels betrokken. Voor een helder overzicht van de procedures kun je terecht in ons overzicht: Toewijzing en invulling gz-opleidingsplaatsen. In dit model kun je snel zien wie wat moet doen om te komen van een schatting van de opleidingsbehoefte naar een psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog, op basis van de procedures voor 2020. Natuurlijk is het model een beknopte weergave. Voor een precieze beschrijving van de procedures en voorwaarden kun je terecht op de websites van de betrokken organisaties. In het overzicht vind je de links. Zodra de procedures gewijzigd worden zullen we het overzicht daarop afstemmen.

Kosten
Praktijkinstellingen kunnen een beschikbaarheidsbijdrage krijgen voor het opleiden van een gz-psycholoog. Zodoende is de NVGzP van mening dat alle kosten betaald dienen te worden door de praktijkinstelling. Het blijkt echter vaak te gebeuren dat opleidelingen zelf een gedeelte van de opleiding moeten betalen. In 2020 worden de beschikbaarheidsbedragen verhoogd op basis van een kostprijsonderzoek onder praktijkopleidingsinstellingen. Zodoende is het helemaal onwenselijk om nog eigen bijdragen te vragen aan opleidelingen. Verder is in het Bestuurlijk Akkoord ggz 2019-2022 afgesproken dat ggz-instellingen en vrijgevestigden (lid van GGZ Nederland of LVVP) geen eigen bijdragen meer mogen vragen aan opleidelingen.

>> Zie de wijzigingen in de CAO GGZ 2022-2023 op ons ledenportaal (eerst aanmelden, daarna werkt deze link direct)

De NVGzP is, samen met andere organisaties, in overleg met de Nza, om te lobbyen dat alle praktijkopleidingsinstellingen geen eigen bijdrage van opleidelingen meer mogen vragen.

Mocht je wel (een deel van) de kosten voor het cursorisch deel van de opleiding zelf moeten betalen, weet dan dat het bedrag ongeveer € 19.000 exclusief literatuur is. Opleidingsinstellingen vragen verschillende bedragen, dus het is goed om de daadwerkelijke kosten bij de opleidingsinstelling na te gaan.

Momenteel wordt onderzocht of naast de reguliere opleiding een verkort opleidingstraject kan worden ontwikkeld voor instromers met veel relevante ervaring en aantoonbare competenties op het gebied van de gz-psychologie. Op basis van deze ervaring kan een instromer vrijstelling krijgen. Dit traject heet ook wel ‘gepersonaliseerd opleiden’. De FGzPt heeft aangegeven dat het vLOGO hierin het voortouw dient te nemen. Zie voor meer informatie de website van vLOGO.

* Aanvragen LOGO-verklaring: Het aanvragen van een LOGO-verklaring gaat als volgt (zie www.vlogo.nl)

 1. Onder de knop LOGO-verklaring aanvragen op de website www.vlogo.nl maakt u een account aan;
 2. Een LOGO-verklaring aanvragen kost € 70,00 (inclusief BTW). Dit bedrag betaalt u door het insturen van een éénmalige machtiging. Aanvragen voor een LOGO-verklaring worden alleen in behandeling genomen wanneer de administratiekosten zijn betaald. U betaalt voor de beoordeling, niet alleen voor de LOGO-verklaring.
 3. Op basis van uw aanvraag kijken wij of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet. Als er onderdelen ontbreken of onduidelijkheden zijn met betrekking tot uw aanvraag nemen wij per e-mail contact met u op. Hiervoor gebruiken wij het e-mailadres waarmee u een account hebt aangevraagd.
 4. Wanneer uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u bericht welke documenten ontbreken en dient de aanvraag compleet te maken. Wanneer u niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, ontvangt u bericht aan welke eisen u nog dient te voldoen.
 5. U ontvangt de LOGO-verklaring automatisch binnen uiterlijk 8 weken per e-mail nadat uw dossier compleet is en u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet.

Het volledige reglement voor de LOGO-verklaringen kunt u als pdf downloaden.

Voordat u begint
Om de LOGO-verklaring aan te vragen, dient u over de volgende documenten te beschikken:

 • doctoraalbul/universitair masterdiploma óf (indien uw diploma-uitreiking nog moet plaatsvinden) een verklaring van de examencommissie waaruit blijkt dat u aan alle opleidingsonderdelen hebt voldaan;
 • cijferlijst of tentamenbriefjes van alle opleidingsonderdelen;
 • bewijsstukken vooropleiding (verklaring-vooropleiding of eigen verklaring van de universiteit);
 • bewijsstukken diagnostiek (diagnostiekaantekening NIP of NVO, aantekening testdiagnostiek UM of verklaring-psychodiagnostiek/ Declaration of Diagnostics);
 • verklaring-werkervaringDeclaration of Work Experience (indien u langer dan 5 jaar geleden bent afgestudeerd);
 • curriculum vitae; vooropleiding, werkervaring, cursussen.

 

Bekijk meer relevante video’s

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress