Opleiding tot klinisch neuropsycholoog

De opleiding tot klinisch neuropsycholoog is een specialistische vervolgopleiding. Dat betekent dat zij alleen open staat voor gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen).

Opzet en duur
De opleiding tot klinisch neuropsycholoog duurt vier jaar. De opzet is dezelfde als van de andere opleidingen tot BIG-geregistreerde psycholoog: een combinatie van praktijkopleiding en cursorische opleiding. De gz-psycholoog in opleiding tot specialist (gios) werkt gemiddeld drie dagen per week in een praktijkinstelling. Eénmaal per vier weken is er een cursusblok van twee aaneengesloten dagen.

Opleidingsinstellingen
De opleiding tot klinisch neuropsycholoog wordt verzorgd door een landelijke opleidingsinstelling, PaON. De praktijkinstellingen waar de praktijkopleiding wordt gevolgd, zijn verspreid over het hele land. Het cursorisch onderwijs vindt plaats in Utrecht.
Inhoudelijk staat de opleidingen onder verantwoordelijkheid van een hoofdopleider. Dit is een klinisch neuropsycholoog die tevens als hoogleraar of universitair hoofddocent is verbonden aan een universiteit.

Klik hier voor de website van de opleiding tot klinisch neuropsycholoog.

Toelating
De opleiding tot klinisch neuropsycholoog heeft een aantal voorwaarden voor toelating:

  1. registratie als gz-psycholoog;
  2. een praktijkopleidingsplaats. De selectie voor praktijkopleidingsplaatsen gebeurt door de afzonderlijke praktijkopleidingsinstellingen. Soms wordt hiervoor openbaar geworven. Veel plaatsen wordt echter via interne procedures binnen praktijkopleidingsinstellingen vervuld.

De hoofdopleider beslist uiteindelijk over de toelating van kandidaten.

Kosten
Praktijkopleidingsinstellingen kunnen een beschikbaarheidsbijdrage aanvragen voor alle kosten rond het opleiden van klinisch neuropsychologen. In deze subsidie zitten alle kosten van de gehele opleiding verdisconteerd, zowel voor het praktijkgedeelte als het theoretische (cursorische) gedeelte. Aangezien de praktijkopleidingsinstellingen alle kosten voor het opleiden vergoed krijgen, vindt de NVGzP het zeer onwenselijk als opleidelingen een eigen bijdrage moeten betalen. Daarom raden wij opleidelingen hier zeer kritisch tegenover te staan, net zoals tegenover een terugbetalingsregeling. Mocht je toch een eigen bijdrage moeten betalen, weet dan dat de kosten voor het cursorisch deel van de opleiding ongeveer € 30.000 bedragen, exclusief de kosten van literatuur.  In het Bestuurlijk akkoord ggz 2019-2022 is verder afgesproken dat voor de ondertekenaars van dit akkoord het vragen van een eigen bijdrage per 2020 niet meer mogelijk is. Dit betekent dat veel ggz-instellingen en vrijgevestigden opleidelingen geen eigen bijdrage meer mogen vragen.

Bekijk meer relevante video’s

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress