Opleiding tot klinisch psycholoog

De opleiding tot klinisch psycholoog is een specialistische vervolgopleiding. Dat betekent dat
zij alleen open staat voor psychologen en pedagogen die geregistreerd zijn als gezondheidszorgpsycholoog.

Opzet en duur
De opleiding tot klinisch psycholoog duurt vier jaar. De opzet is dezelfde als van de opleiding
tot gz-psycholoog: een combinatie van praktijkopleiding en theoretische opleiding.
De gz-psycholoog in opleiding tot specialist (gios) werkt gemiddeld drie dagen per week in een praktijkinstellingen en volgt gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs.
Er bestaat een aparte opleiding tot klinisch psycholoog voor gz-psychologen die zich willen specialiseren in het werken met kinderen en jeugdigen. De opzet hiervan is dezelfde als van
de reguliere opleiding.
De opleiding gaat één maal per jaar van start, in januari.

Opleidingsinstellingen
De opleiding tot klinisch psycholoog wordt gegeven door zes regionale opleidingsinstellingen, verspreid over het land. Dit zijn dezelfde opleidingsinstellingen die ook de opleiding tot
gz-psycholoog verzorgen.
De opleiding gericht op het werken met kinderen en jeugdigen is een landelijke opleiding.
Inhoudelijk staan de opleidingen onder verantwoordelijkheid van een hoofdopleider. Hoofdopleiders zijn klinisch psychologen die tevens als hoogleraar of universitair hoofddocent zijn verbonden aan een universiteit. Klik hier voor een overzicht van de opleidingsinstellingen
die de opleiding tot klinisch psycholoog aanbieden.

Toelating
De opleiding tot klinisch psycholoog heeft een beperkte capaciteit. Jaarlijks zijn er circa 100 opleidingsplaatsen. Voorwaarden voor toelating zijn:

  1. registratie als gz-psycholoog;
  2. een praktijkopleidingsplaats. De selectie voor praktijkopleidingsplaatsen gebeurt door de afzonderlijke praktijkopleidingsinstellingen. Opleidingsinstellingen publiceren vacatures voor praktijkopleidingsplaatsen. Veel plaatsen wordt echter via interne procedures binnen praktijkopleidingsinstellingen vervuld.

De hoofdopleider beslist uiteindelijk over de toelating van kandidaten.

Kosten
De kosten van de praktijkopleiding worden gedragen door de praktijkopleidingsinstelling.
De kosten voor het cursorisch deel van de opleiding bedragen ongeveer € 25.000, exclusief
de kosten van literatuur en leertherapie.