Opleiden in een consortium is het opleiden voor de toekomst

22-03-2018


Mari Beks

Zoals bekend, dient de gezondheidszorgpsycholoog opgeleid te worden als generalist. Niet alle praktijkopleidingsinstellingen zijn echter breed genoeg qua patiëntenproblematiek om de gezondheidszorgpsycholoog te kunnen opleiden als generalist. Dit geldt met name voor praktijkopleidingsinstellingen in de verpleeghuiszorg, LVG-sector, revalidatie en vrijgevestigde praktijken.

De hoofdopleider dient er op toe te zien dat op de verschillende opleidingsplekken voldoende breed wordt opgeleid en hij kan aangeven dat er naast de primaire opleidingsplek een aanvullende praktijkopleidingsplaats wordt vereist[1]. Deze praktijkopleidingsinstellingen zijn dus gedwongen om een samenwerkingspartner te zoeken en dat blijkt in de praktijk best lastig. Soms vinden zij geen samenwerkingspartner en kunnen zij niet opleiden of zijn de condities, waaronder wordt samengewerkt, niet ideaal.

Consortium leidt samen gz-psychologen op
Het kan gelukkig ook anders. Onlangs was ik op bezoek bij een grote GGZ-instelling die een consortium vormt met enkele vrijgevestigde praktijken en instellingen uit andere sectoren (LVG, verpleeghuiszorg, revalidatie, forensisch). Als consortium leiden zij samen gz-psychologen op. Hiervoor zijn verschillende opleidingsroutes gecreëerd. Er wordt opgeleid vanuit een gedeelde opleidingsvisie en de werving en selectie wordt gezamenlijk gedaan. Het consortium hanteert een eenduidig kosten- en opbrengstenmodel. Alle deelnemers krijgen de opleidingskosten die zij daadwerkelijk maken, vergoed. De overblijvende opbrengsten, uit de beschikbaarheidsbijdrage, worden verdeeld op basis van het aantal dagen dat er opgeleid is door de betreffende praktijkopleidingsinstelling.

Het consortium heeft verder als plan om in de toekomst ook de rol van werkgever op zich te nemen. Er hoeft dan niet meer gewerkt te worden met detacheringsconstructies en voor alle piogs gelden dezelfde condities. Op deze manier kan bijvoorbeeld uniform geregeld worden dat de piogs niet aan de opleidingskosten hoeven bij te dragen.

TOP Opleidingsplaatsen start proeftuinen
Als TOP Opleidingsplaatsen zij we gestart met een aantal proeftuinen die gevormd worden door instellingen uit verschillende sectoren. Een grote GGZ-instelling treedt hierbij op als regievoerder. De proeftuin heeft als doel om gezamenlijk gz-psychologen op te leiden. Als stip op de horizon zien we dat de gz-psychologen, en in de verdere toekomst wellicht ook de klinisch psychologen en psychotherapeuten, worden opgeleid in consortia zoals hierboven geschetst. Dit biedt de mogelijkheid om als TOP Opleidingsplaatsen opleidingsplaatsen toe te wijzen aan consortia en niet meer aan individuele instellingen. Het is vervolgens aan de instellingen binnen het consortium om goede opleidingsroutes te maken en te bepalen hoe de instroom- en doorstroomplaatsen het beste verdeeld kunnen worden. Het is onze overtuiging dat opleiden in een consortium de kwaliteit van de praktijkopleiding ten goede zal komen en voor piogs wordt het ook leuker, omdat zij meer te kiezen hebben en onder gelijke condities worden opgeleid.

Mari Beks
TOP Opleidingsplaatsen

 

[1] Opleidingsplan gezondheidszorgpsycholoog 27 mei 2014, pag. 11