Wtza: Wet toetreding zorgaanbieders

08-02-2021

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) geldt voor alle zorgaanbieders die onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vallen. Het gaat hierbij om instellingen, maar ook om vrijgevestigden en zzp’ers.

Meldplicht
De wet bevat een (eenmalige) meldplicht voor zowel nieuwe als reeds bestaande zorgaanbieders, die zorg leveren die valt binnen de Wkkgz. Het gaat hierbij om zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en ‘andere zorg’ (zoals alternatieve geneeswijzen). Daarnaast zal de meldplicht gaan gelden voor jeugdhulpaanbieders. Voor nieuwe zorgaanbieders geldt dat zij zich voorafgaand aan de zorgverlening dienen te melden. Voor bestaande zorgaanbieders is bepaald dat zij zich binnen zes maanden na inwerkingtreding van de Wtza dienen te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Vergunningsplicht
Een andere verplichting van de Wtza is de vergunningplicht. Voor nieuwe zorgaanbieders geldt dat zij een toelatingsvergunning dienen aan te vragen als het gaat om:
(a) instellingen die medisch specialistische zorg (doen) verlenen of om
(b) instellingen die Zvw- of Wlz-zorg (doen) verlenen met meer dan tien zorgverleners.
Bij deze tien zorgverleners is de juridische basis op grond waarvan zij werkzaam zijn niet relevant. Voor bestaande zorgaanbieders geldt:

  • Voor zorgaanbieders die eerder actief een Wtzi-toelating (Wet Toelating Zorginstellingen) hebben moeten aanvragen, geldt dat hun Wtzi-toelating, indien zij op basis van de Wtza een vergunning dienen te hebben, wordt omgezet in een Wtza-vergunning. Als zij op basis van de Wtza geen vergunning hoeven te hebben, vervalt de Wtzi-toelating.
  • Zorgaanbieders die nu geen Wtzi-toelating hebben, dienen een Wtza-vergunning aan te vragen binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza, indien zij een Wtza-vergunning nodig hebben.

Bestuursstructuur
Daarnaast stelt de Wtza transparantie-eisen aan de bestuursstructuur en bedrijfsvoering van een zorgaanbieder, hetgeen vergelijkbaar is met de huidige eisen uit de Wtzi. Hieruit geldt dat zorgaanbieders een interne toezichthouder dienen te hebben, bijvoorbeeld een raad van toezicht. In het Uitvoeringsbesluit Wtza is opgenomen welke zorgaanbieders geen interne toezichthouder hoeven aan te stellen. Dit geldt voor:
(a) instellingen die medische specialistische zorg (doen) verlenen met tien of minder zorgverleners en voor
(b) instellingen waarbij cliënten niet een etmaal kunnen verblijven én zorg wordt verleend door 25 of minder zorgverleners.

Transparante financiële bedrijfsvoering & jaarverantwoording
De Wtza verplicht ‘alle’ zorgaanbieders jaarlijks openbaar verantwoording af te leggen over hun financiële bedrijfsvoering, resultaat en vermogen. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders die (deels) met collectieve middelen worden bekostigd, aanspreekbaar moeten zijn op de professionaliteit en de integriteit van hun bedrijfsvoering. Solisten, waarnemers en individuele leden van een maatschap (de (kosten)maatschap zelf wel) zijn van deze verplichting uitgezonderd.

Invoering
De Wtza staat gepland om per 1 januari 2022 ingevoerd te worden.