Wil jij de koers van de NVGzP bepalen? Stel je kandidaat voor de Ledenraad!

13-06-2018


In het najaar van 2018 vinden de verkiezingen voor de tweede Ledenraad van de NVGzP plaats.
De nieuwe ledenraad start op 1 januari 2019. Met deze Ledenraad wordt een nieuwe, representatieve vertegenwoordiging van leden gevormd die het hoogste orgaan binnen de vereniging is. De Ledenraad bestaat uit 24 leden en wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.

Stel jij je verkiesbaar?

Vergroten betrokkenheid van leden
Met een Ledenraad wordt de betrokkenheid en inbreng van de leden vergroot. De Ledenraad benoemt het bestuur en houdt toezicht op het bestuur. Daarnaast bepaalt de Ledenraad de koers van de NVGzP door de goedkeuring van het strategisch beleid, het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en het financiële jaarverslag van de vereniging.

Indeling in kieskringen
De helft van de leden van de ledenraad wordt gekozen op basis van opleidingsniveau. Deze zetels zijn zodanig verdeeld over de drie kieskringen: piog, gz-psycholoog en specialist. De verdeling is een zo evenredig mogelijke afspiegeling  van het ledenbestand. Dus als een kwart van de leden specialist is, wordt een kwart van dit gedeelte van de ledenraad gereserveerd voor vertegenwoordigers van de specialisten.

De andere helft van de leden van de ledenraad wordt gekozen op basis van één van de vier werksettingen GGZ volwassenen (dienstverband), GGZ volwassenen (vrijgevestigd), kinder- en jeugdzorg en overige. Ook het aantal zetels per werksetting is een zo evenredig mogelijke afspiegeling van het ledenbestand. Dus als een kwart van de leden vrijgevestigd is, wordt een kwart van dit gedeelte van de ledenraad gereserveerd voor vertegenwoordigers van de vrijgevestigden. Van de huidige ledenraad stellen 10 leden zich herkiesbaar voor een tweede periode.

Indeling in kieskringen ziet er als volgt uit:

Kieskring Aantal zetels
Piog’s 2
Gz-psychologen 6
Specialisten 4
GGZ volwassenen dienstverband 3
GGZ volwassenen vrijgevestigd 2
Kind- en jeugdzorg 3
Overig 4

Kiescommissie
Het bestuur stelt binnenkort een kiescommissie aan. Deze kiescommissie houdt toezicht op de organisatie en uitvoering van de ledenraadsverkiezingen en is in het bijzonder belast met toezicht op de kandidaatstelling, op de vaststelling en openbaarmaking van de kandidatenlijsten en op de informatieverschaffing per kandidaat. Daarnaast houdt de kiescommissie toezicht op het uitbrengen van de stemmen, het tellen van de stemmen en de vaststelling en bekendmaking van de uitslag.

Kandidaatstelling
Door je binnen je eigen kieskringen kandidaat te stellen voor de Ledenraad, maak je kans om met 23 andere leden in de Ledenraad de koers van de vereniging te bepalen! Alle gewone en piog-leden kunnen zich kandidaat stellen voor de ledenraad.

De periode van kandidaatstelling is van 1 juli tot en met 15 augustus 2018. Om je kandidaat te stellen, kun je het ingevulde kandidatenformulier indienen bij het bureau. Er wordt jou gevraagd wat volgens jou voor de NVGzP de belangrijkste speerpunten voor de toekomst zijn en waarom jij je verkiesbaar stelt voor de ledenraad.
Uit de schriftelijke verklaring blijkt dat jij, ingeval van verkiezing, akkoord gaat met de benoeming.

De kiescommissie stelt vast of jij voldoet aan alle eisen. Indien de kiescommissie niet tot plaatsing overgaat, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk aan jou gemeld, uiterlijk drie dagen na sluiting van de kandidaatstellingsperiode. Tegen dit besluit kan jij tot uiterlijk zeven dagen na verzending van de kennisgeving in beroep gaan bij het bestuur.

De kiescommissie stelt het bestuur op de hoogte van de kandidaten per kieskring. Als het bestuur vaststelt dat in één of meer kieskringen het aantal kandidaten ontoereikend is om de vastgelegde aantallen afgevaardigden te leveren, wordt de periode van kandidaatstelling verlengd en worden leden uit de desbetreffende kieskring of kieskringen uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

Daarna stelt het bestuur per kieskring de kandidatenlijst vast waarop de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde staan vermeld. De kandidatenlijsten worden openbaar door gelijktijdige plaatsing op de website.

Vergoeding
Ledenraadsleden ontvangen per vergadering een reis- en onkostenvergoeding.

Vragen?
Heb je vragen? Neem dan contact op met Willeke Brinkman, directeur; wbrinkman@nvgzp.nl.