Wijzigingsbesluit opleiding klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

23-02-2022

Nieuwe regelgeving terugbetalingsregeling en leerarbeidsovereenkomst GIOS bij akkoord VWS.

Begin februari heeft het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van de FGzPt wijzigingsbesluiten vastgesteld voor de BIG-opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.  Hierin worden de erkenningsbepalingen voor praktijkopleidingsinstellingen aangescherpt om deze meer in lijn te brengen die van de andere medische vervolgopleidingen, zoals die van medisch specialist en verpleegkundig specialist. Hieronder kun je de hoofdpunten uit de wijzigingsbesluiten vinden en wat dit voor een opleideling zal betekenen.

NB: De wijzigingsbesluiten in dit artikel zijn nog onder voorbehoud van accordering door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De kosten voor de opleiding worden betaald door de praktijkinstelling
De wijzigingen houden o.a. in dat, wanneer VWS akkoord gaat met de besluiten, de kosten voor het cursorisch onderwijs en leertherapie opgenomen zijn in de leerarbeidsovereenkomst. Een GIOS kan dus niet meer gevraagd worden om een deel van de deze kosten zelf te dragen of een deel terug te betalen aan de praktijkopleidingsinstelling via een terugbetalingsregeling. Het College neemt dit besluit voor de KP- en KNP-opleidingen mede op verzoek van de NZa en de brancheverenigingen ondanks het feit dat de NZa recent heeft aangegeven de beschikbaarheidsbijdrages voor deze opleidingen (en die van de opleiding tot GZ-psycholoog) niet aan te passen, totdat er een nieuw kostprijsonderzoek heeft plaatsgevonden (zie ook: Verhoging beschikbaarheidsbijdrage nog niet in zicht – NVGzP).

Nieuwe richtlijnen leerarbeidsovereenkomst en productiedruk
In het wijzigingsbesluit wordt verder een artikel geïntroduceerd over de leerarbeidsovereenkomst waarin o.a. is opgenomen dat een GIOS, bij een standaard leerarbeidsovereenkomst van 27 uur, 3 uur per week (verspreid over 4 jaar) beschikbaar heeft voor cursorisch onderwijs. In de praktijk betekent dit dat de 600 uur cursorisch onderwijs onder werktijd zullen vallen.
Verder wordt de regelgeving rondom de praktijkuren aangescherpt. Er is een duidelijke richtlijn over het aantal uren dat een GIOS declarabele werkzaamheden kan verrichten en hoeveel van de praktijkuren beschikbaar is voor voorbereidende onderwijsactiviteiten, zoals voorbereiden van supervisie/werkbegeleiding, uitvoeren van praktijkopdrachten, en extra tijd die GIOS nodig voor patiëntgebonden taken.

Beoogde ingangsdatum (bij akkoord minister)
De beoogde inwerkingtredingsdatum van de nieuwe wijzigingsbesluiten is 1 juli 2022. De wijzigingsbesluiten van het College voor de opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog moeten door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurd worden voordat de wijzigingen in werking kunnen treden. Dit verzoek ligt inmiddels bij de minister.

Bij accordering, zullen de wijzigingen van toepassing zijn voor elke GIOS die na 1 juli 2022 met de opleiding tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog start (en de praktijkopleidingsinstelling waar de GIOS zijn of haar opleiding volgt). Voor GIOSsen die starten op onbeschikte (ongesubsidieerde) plekken in de periode tussen 1 juli 2022 en 1 januari 2023 zal de regeling niet opgaan, mits de opleidingsplek voor 1 oktober 2022 is aangevraagd bij een opleidingsinstelling.

Voor opleidelingen die op 30 juni 2022 in opleiding zijn (dus voor 1 juli 2022 gestart zijn met de opleiding) blijven de eisen uit het oude Besluit gelden, maar kan de praktijkinstelling er wel voor kiezen te gaan voldoen aan de nieuwe eisen.

Op het moment dat de minister het wijzigingsbesluit heeft geaccordeerd krijgen de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt en de hoofdopleiders van de opleidingsinstellingen de bevoegdheden om toezicht te houden of de aangepaste eisen worden opgevolgd en deze ook te handhaven.

De NVGzP is het eens met het College dat het hoogst onwenselijk is dat een opleideling gevraagd wordt een deel van de kosten van zijn/haar opleiding te dragen. Ook de NVGzP streeft er naar om voor P-opleidingen een kostendekkende de beschikbaarheidsbijdrage te realiseren, net als voor alle andere medische vervolgopleidingen. De nieuwe regelgeving is daarbij van belang in verband met het nieuwe kostenonderzoek dat over niet al te lange tijd gaat starten.

Lees hier het bericht van het College over de wijzigingsbesluiten.