Wijzigingen NZa-regels GGZ voor 2015

02-07-2014

Op 1 juli zijn de nieuwe NZa-regels Basis GGZ voor 2015 gepubliceerd. Hierin wordt de bestaande regelgeving op onderdelen verruimd, bij voorbeeld als het gaat om de transitieprestatie, verrichten van keuringen, en de werking van de privacyverklaring.

Ook voor de specialistische GGZ zijn de nieuwe regels voor 2015 gepubliceerd, klik hier voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de specialistische GGZ.

De belangrijkste wijzigingen voor de Basis GGZ zijn:

  • De transitieprestatie blijft bestaan, en wordt omgedoopt in een ‘Prestatie onvolledig behandeltraject’. Deze prestatie wordt gebruikt als er geen sprake is van een DSM-stoornis, of als vroeg in de behandeling (binnen 120 minuten) blijkt dat de patiënt behandeld moet worden binnen de gespecialiseerde GGZ. (als dit later in de behandeling gebeurt, kan de volledige afgesproken behandeling worden gedeclareerd);
  • Daarnaast wordt de ‘Prestatie onvolledig behandeltraject’ gebruikt als de patiënt in een vroegtijdig stadium  (binnen 120 minuten) besluit de behandeling te stoppen
  • Er is expliciet opgenomen dat een OVP ook in onderdelen in rekening worden gebracht, bij voorbeeld per zitting. Voor de integrale producten blijft gelden dat deze pas na afsluiting van het product kunnen worden gedeclareerd.
  • Het wordt mogelijk om in de Basis GGZ ook keuringen, rapporten in opdracht van werkgevers of verzekeringen te verrichten en te declareren.
  • De werking van de privacyverklaring wordt uitgebreid. Als patiënten een privacyverklaring hebben getekend, mogen er helemaal geen gegevens aan DIS meer worden aangeleverd. Nu geldt dit nog alleen voor tot de diagnose herleidbare gegevens.
  • er komt ook in 2015 geen DSM-classificatie op de factuur. Om die reden heeft de NZa ook besloten dat de privacyverklaring niet geldt voor facturen aan zorgverzekeraars. Onder andere de NVGzP had hier wel op aangedrongen.
  • de orthopedagoog-generalist en de kinder- en jeugdpsycholoog NIP kunnen vanaf 1 januari 2015 niet meer optreden als hoofdbehandelaar in de Basis GGZ.
  • De maximumtarieven worden jaarlijks geïndexeerd;
  • Er komt een verhoogd maximumtarief, dat 10% hoger is dan het gewone maximumtarief. Dit tarief mag alleen gebruikt worden als hierover vooraf door zorgverzekeraar en zorgaanbieder afspraken zijn gemaakt.

Alle wijzigingen zijn verwerkt in ons dossier Basis GGZ

Eerder hadden de NVGzP en andere beroepsverenigingen aangedrongen op verdergaande aanpassing van de regels. Dit was volgens de NZa voor 2015 niet meer mogelijk. Wel zullen een aantal voorstellen in  onderzoek worden genomen. Dit betreft onder andere de omvang van de pakketten en de kostendekkendheid van de tarieven, de mogelijkheid voor zelfbetaling van verzekerde zorg op basis van OVP’s, de omschrijving van ‘geneeskundige zorg’ en verzekerde zorg.

Brondocumenten:

Beleidsregel Generalistische-basis-GGZ 2015BR-CU 5109 

Nadere Regeling Generalistische Basis GGZ 2015, NR-CU-544