Voorstellen voor wijziging tuchtrecht wet BIG

08-11-2015

 Peter van Drunen

Tegengaan van ‘lichte’ klachten, versterking van de positie van de klager en effectievere tuchtmaatregelen. Dat zijn de drie thema’s van de wijziging van het tuchtrecht in de wet BIG, die momenteel wordt voorbereid. 

De wijzigingen vloeien voort uit de Tweede  Evaluatie van de wet BIG in 2013. De afgelopen maanden vond een consultatie plaats over de voorgenomen wijzigingen, waarbij ook de NVGzP was betrokken.

Bredere tuchtnorm, effectievere tuchtmaatregelen

Voor gz-psychologen en andere BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren zijn vooral de voorgestelde verbreding van de tuchtnorm en enkele wijzigingen van de tuchtmaatregelen van belang.

  • In de toekomst vallen ook gedragingen buiten de uitoefening van het BIG-beroep expliciet onder het tuchtrecht. Een beroepsbeoefenaar dient zich zowel in zijn uitoefening van zijn BIG-beroep als daarbuiten te gedragen zoals een goed beroepsbeoefenaar betaamt. Naast privé-gedrag valt hiermee ook gedrag in de uitoefening van een ander beroep dan het BIG-beroep onder het tuchtrecht.
  • Er wordt niet meer alleen gekeken of het handelen van de aangeklaagde schade heeft veroorzaakt, maar of er sprake is van ‘benadeling of aanmerkelijke kans op benadeling’ van de klager.
  • Het wordt mogelijk om een volledig verbod op beroepsuitoefening in de gezondheidszorg op te leggen. Daarmee wordt voorkomen dat bij voorbeeld een gz-psycholoog die veroordeeld is, zijn of haar werkzaamheden onder een andere beroepstitel voortzet.
  • Bij acuut gevaar voor patiënten kan besloten worden dat de beroepsbeoefenaar zijn beroepsuitoefening onmiddellijk moet beëindigen,  in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.
  • Bij een veroordeling kan de aangeklaagde beroepsbeoefenaar worden veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten van de klager.

Verder wordt de mogelijkheden om een beslissing te ‘ontduiken’ ingeperkt. Zo zullen maatregelen in de toekomst ook zichtbaar blijven, als een beroepsbeoefenaar  hangende een zaak zich laat uitschrijven uit het BIG-register.

Versterking positie klager

In de voorgestelde wijzigingen wordt de positie van de klager versterkt. Zo dienen tuchtcolleges er in de toekomst voor te zorgen dat een klager wordt ondersteund bij de formulering van zijn klacht. Verder krijgt de klager de mogelijkheid om zijn of haar klacht tot aan de terechtzitting te wijzigen.

Tegengaan overbelasting Colleges door ‘lichte klachten’

Om ‘lichte’ klachten te ontmoedigen wordt voorgesteld een ‘griffierecht’ in te voeren, te betalen door de klager bij de indiening van een klacht. Dit wordt terugbetaald als de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard.

Verder worden de mogelijkheden uitgebreid om klachten af te doen met een zogenaamde voorzittersbeslissing, als het gaat om klachten die niet ontvankelijk, ongegrond of van onvoldoende gewicht zijn.

Klik hier voor het integrale wetsvoorstel

Klik hier voor de reactie van NVGzP en NVP.

Klik hier voor alle andere reacties op het voorstel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.