'Werken aan een psychisch gezonder Nederland'

04-03-2016

Nieuwe onderzoeksagenda voor GGZ

“De juiste behandeling op het juiste moment”. Onder die titel werd afgelopen dinsdag 2 maart een nieuwe onderzoeksagenda voor de ggz aangeboden aan minister Schippers. Schippers hefet aangegeven dat voor uitvoering van de agenda in 2016 en 2017 5 miljoen per jaar beschikbaar is.

De onderzoeksagenda is opgesteld de NVvP, het LPGGz, het NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland. De agenda kent twee zwaartepunten: vroegdetectie en de ontwikkeling van een gepersonaliseerde ggz.

Inzet van vroegdetectie is het ontstaan van psychische stoornissen te voorkomen, of er in een vroeg stadium voor te zorgen dat de stoornis zich niet uitbreidt en er geen verdere schade of complicaties ontstaan (proactieve zorg). Met eenvoudige maar vroeg ingezette maatregelen rond het terugdringen van risicofactoren kunnen mensen psychisch gezond, actief en maatschappelijk betrokken blijven.

Gepersonaliseerde ggz is zorg op maat, aansluitend bij de wensen en behoeften van het individu en de brede maatschappelijke context (gepersonaliseerde zorg). Niet-effectieve behandelingen moeten worden weggelaten en specifieke effectieve ingrepen moeten eerder worden ingezet. Met de huidige kennis is het ook mogelijk de bestaande behandelingen uit te breiden met nieuwe interventies, die zich richten op onderliggende individuele factoren. Gepersonaliseerde zorg voorkomt over- en onderhandeling, verkort de ziekteduur en bespaart daarmee geld.

Via P3NL was ook de NVGzP betrokken bij het opstellen van de onderzoeksagenda. Marc Verbraak, voorzitter van de NVGzP en bestuurslid van P3NL is blij met de agenda:  ‘Als P3NL onderschrijven wij de wetenschapsagenda van harte. Wij zijn in de gelegenheid geweest om een aantal, voor onze leden belangrijke zaken toe te voegen. Zo hechten wij grote waarde aan het verwijzen naar de brede geestelijke gezondheidszorg, het hanteren van een preciezere definitie van de verschillende vormen van herstel, de verwijzing naar gepast gebruik, en naar het Geestkracht onderzoek van een tien jaar geleden als bouwsteen voor dit onderzoeksprogramma.’

Uitvoering

Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door ZonMw en heeft een looptijd van 10 jaar. De eerste calls ten behoeve van het selecteren van relevante projecten worden nog dit jaar verwacht. Op verzoek van de minister zal er binnen het programma in elk geval onderzoek gedaan worden naar het voorkomen en genezen van depressie, met name onder tieners en bij jonge vrouwen.

De wetenschapsagenda maakt onderdeel uit van de door het veld opgestelde gezamenlijke ‘Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie ggz’, waarin gestreefd wordt naar zorg op maat door meer regie voor de patiënt en zijn naasten, op- en afschaling, transparantie, grotere effectiviteit en kwaliteit van de zorg en voorkoming van langdurige zorg.

Klik hier voor de integrale tekst van de onderzoeksagenda

[cd_text]