FBZ-nieuws

21-06-2021

Onderhandelingen Cao UMC hervat
De werknemersorganisaties en de NFU hervatten de onderhandelingen over een nieuwe Cao UMC op 24 juni onder leiding van een bemiddelaar. De cao-partijen hopen nog voor de zomer tot een akkoord te komen.

Eind vorig jaar startten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC, die geldt voor de 79.000 werknemers in umc’s. Na zes overlegrondes liepen de onderhandelingen in maart echter vast. De NFU bleef vasthouden aan haar standpunt dat er geen financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging, terwijl die verhoging een harde eis is van de werknemersorganisaties, met het oog op de hoge werkdruk en personeelstekorten.

De NFU gaf aan eerst de komst van een nieuw kabinet te willen afwachten voordat ze verder zou onderhandelen. Omdat een nieuw kabinet medio mei nog niet in zicht was, drongen de werknemersorganisaties erop aan het overleg te hervatten, omdat umc-medewerkers al maanden ‘stil staan’ in hun arbeidsvoorwaarden terwijl ze intussen de benen uit hun lijf lopen. De NFU gaf aan die oproep gehoor. Op 20 mei kwamen de cao-partijen na twee maanden stilte weer bijeen, maar helaas zonder resultaat. De werknemersorganisaties stelden daarop voor een bemiddelaar aan te stellen, waarmee de NFU instemde.

Intussen is een bemiddelaar gevonden en worden de onderhandelingen op 24 juni hervat. FBZ hoopt op een constructief overleg en wil zo snel mogelijk tot een goed akkoord komen.

Geen stap verder na derde ronde Cao Jeugdzorg
Op woensdag 26 mei was de derde onderhandelingsronde tussen vakbonden FBZ, FNV en CNV met Jeugdzorg Nederland. Opnieuw moesten de vakbonden aangeven dat een nullijn voor de 31.000 werknemers in deze sector onbespreekbaar is.

Toch blijven de werkgevers vasthouden aan de eerder door hen voorgestelde verslechteringen om zo ruimte te scheppen voor andere regelingen. Zo kan de ene regeling betaald worden met het afschaffen van de andere. Dit betekent simpelweg een absolute nullijn en bij elkaar opgeteld voor de jeugdprofessionals geen enkele verbetering op enig vlak. Voor de vakbonden is het geen begaanbare weg om tekorten af te wentelen op de werknemers.

Onvoldoende inspanningen
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering: dat betekent het bewandelen van bestaande wegen voor het krijgen van faire tarieven (via mediation of de rechtbank), een grens trekken waar sprake is van te lage tarieven, en vervolgens het beschikbare geld doelmatig besteden. Volgens de werkgevers is alles in het werk gesteld om faire tarieven te krijgen en is er geen ruimte voor verbetering van arbeidsvoorwaarden. De bonden gaven in de vorige onderhandelingsronde aan die inspanning dit niet te herkennen. Dit beeld is niet verbeterd na toelichting door Jeugdzorg Nederland op de gestelde vragen. Zo is nog onvoldoende inzicht hoeveel geld er is en hoe dat op organisatieniveau wordt besteed. Op enkele werkgevers na vinden de bonden dat de werkgevers onvoldoende actie hebben ondernomen om het tij te keren.

Patstelling tijdens onderhandelingen
Voor de bonden zijn drie voorgestelde bezuinigingen principieel onbespreekbaar:

  • Verlagen van loon in tweede ziektejaar naar 70% (en bij aangepast werk 85%)
  • Niet langer vergoeden van de vakbondscontributie
  • Vervangen van de oude transitievergoeding door een verslechterde versie.

De werkgevers reageerden bereid te zijn deze voorstellen ‘in de koelkast’ te zetten, maar moet er sprake blijven van de nullijn.

In het licht van het verzuim, uitstroom, werkdruk en stagnerende instroom van nieuwe werknemers en achteroplopende beloning, is het de vraag hoe lang volgens de werkgevers de situatie houdbaar genoeg is om nog meer inleveren van werknemers te vragen. Wat de bonden betreft is het cruciaal de neerwaartse spiraal te keren met aandacht voor waardering en inhoudelijke verbeteringen, zoals scholing en intervisie, gezond ouder worden, professionele autonomie, werkdrukregelingen en regelruimte. Dit is essentieel voor behoud van jeugdzorgmedewerkers.

Hoe verder?
De werkgevers is gevraagd te komen met een lange termijn perspectiefplan; hoe gaan we hieruit komen en hoe gaan werkgevers zorgen voor een structureel betere waardering en perspectief voor de werknemers? Wat de bonden betreft moet hiermee vaart gemaakt worden en wordt het overleg in juni voortgezet.

Onderhandelaarsakkoord over Cao VVT
Werknemersverenigingen en werkgeversorganisaties hebben een overeenkomst bereikt over een verlenging van de Cao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT). Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de mogelijkheid om te stoppen met werken na 45 dienstjaren en te sparen voor verlof: het BalansBudget. De gemaakte afspraken gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Verlenging
De afgelopen periode vonden de gesprekken plaats tussen de delegaties van werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU’91. De cao-partijen vinden het van groot belang om eerder afgesproken regelingen over stoppen na 45 dienstjaren en het BalansBudget zo snel mogelijk in te voeren. Daarom is gekozen om de huidige Cao VVT die tot 31 augustus 2021 loopt, te verlengen tot 31 december 2021 met daarin aanvullende afspraken die invoering van de regelingen mogelijk maakt.

Volgende cao
Afgesproken is dat in september de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties gesprekken starten over een meerjarige cao. Daarin willen de partijen onder meer bezien hoe de achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de markt kan verbeteren. Ook conform het advies van het recente advies ‘Aan de slag voor de zorg’ van de SER over de arbeidsmarkt in de zorg. Ook wordt er dan gesproken over een thuiswerkregeling, medezeggenschap en professionele ruimte, de Landingsbaan en de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers bij de herverzekering van het 3e ww-jaar.

Stoppen met werken na 45 jaar
Mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, kunnen na 45 dienstjaren stoppen met werken. Er is een regeling afgesproken voor mensen die minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt hebben. Om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen betalen werkgevers een maandelijkse uitkering.

BalansBudget
Vanaf 1 september mogen werknemers maximaal 100 weken (naar rato van het dienstverband) sparen. Met het BalansBudget kunnen werknemers tijd sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Download hier de tekst van het akkoord.

Welke beroepsgroepen vertegenwoordigt FBZ?
Het aantal beroepsgroepen dat FBZ aan cao-tafels en bij het overleg met werkgevers van instellingen vertegenwoordigt, is een veelvoud van het aantal federatiepartners. Immers, door verschillende specialisaties is sprake van vele beroepsgroepen.

FBZ behartigt de werknemersbelangen van 38.000 hoogopgeleide zorgprofessionals. Via het lidmaatschap van de NVGzP ben je aangesloten bij FBZ .

De infographic geeft een indruk van wie de achterban van FBZ is.