Wat ziet de inspectie in het toezicht op nieuwe zorgaanbieders in de GGZ?

27-09-2022


Hoe verleen je goede zorg als instelling of vrijgevestigde? De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzocht dit in het kader van de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) met behulp van vragenlijsten en publiceerde de belangrijkste conclusies tot 2022 in een factsheet en een handreiking, zodat zorgaanbieders hier nog beter invulling aan kunnen geven.

In de factsheet geeft de IGJ onder andere weer: wat gaat er goed, wat kan er beter en wat moet er beter? Tot 2022 meldden een aantal nieuwe zorgaanbieders zich vrijwillig bij de IGJ en vulden zij de vragenlijst in. Met de inwerkingtreding van de Wtza is het melden bij het CIBG en de IGJ sinds 1 januari 2022 verplicht.

Inhoud vragenlijsten
In de vragenlijsten keek de inspectie of nieuwe zorgaanbieders voldeden aan randvoorwaarden voor het verlenen van goede zorg, zoals: een klachtenregeling, het omgaan met incidenten en het hebben van een toegepaste Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast keek de inspectie naar bepaalde kenmerken: Aan welke doelgroep verleent de aanbieder zorg? Is de verhouding tussen aantal cliënten en zorgverleners kwalitatief en kwantitatief op orde? Wat zijn de ambities van de aanbieder? Deze factoren spelen allemaal mee in de weging van de inspectie. De antwoorden in de vragenlijst zijn belangrijk voor de IGJ. De IGJ houdt immers toezicht op de kwaliteit van zorg en jeugdhulp in Nederland.