VWS publiceert Basisdocument afwegingskader Meldcode

02-08-2017


Het ministerie van VWS heeft het Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd. Dit Basisdocument helpt beroepsgroepen bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader.

Zo’n afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij:

  • het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en
  • het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is.

Opstellen en oefenen
Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Zij zijn vanaf dat moment ook verplicht het afwegingskader in hun praktijk te gebruiken. De periode tot 1 juli 2018 is bedoeld om de afwegingskaders op te stellen. De tweede helft van het jaar 2018 is bedoeld om de afwegingskaders een plaats te geven in het dagelijks werk van beroepskrachten en er, vooruitlopend op de verplichting er mee te werken, alvast mee te oefenen.

Verandering
Het doen van een melding bij Veilig Thuis is voor beroepskrachten tot op heden vooral een laatste toevlucht op het moment dat een beroepskracht zelf niet in staat is adequate hulp te verlenen. Veilig Thuis neemt dan de verantwoordelijkheid van de hulpverlener over. Melden en zelf hulpverlenen lijken elkaar uit te sluiten. Met de verplichting aan beroepsgroepen tot het opnemen van een afwegingskader in hun meldcode komt hier verandering in. Met de melding wordt de hulpverlening niet overgedragen, maar in afstemming met Veilig Thuis opgepakt.