Voortgang verkenning toekomstbestendigheid wet BIG

11-11-2020

In februari 2020 informeerde de NVGzP jou in een nieuwsbericht over een toekomstverkenning naar de toekomstbestendigheid van de wet BIG. Aanleiding was het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, getiteld ‘De B van Bekwaam. Naar een toekomstbestendige wet BIG’. Namens de beroepsverenigingen, waaronder de NVGzP, zat de FGzPT in de stuurgroep van het project.

Wet BIG is toekomstbestendig
Onlangs heeft het ministerie van VWS in een brief naar de Tweede Kamer de stand van zaken van deze verkenning geschetst. De belangrijkste uitkomst van de start van de verkenning is dat partijen hebben besloten dat de wet BIG nog steeds een belangrijke rol speelt bij het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de BIG-geregistreerde beroepen en bij het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Op het eerste gezicht geen noemenswaardige uitkomst, ware het niet dat werkgeversorganisaties in de zorg (verenigd in  de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ)) opteerden voor een versoepeling dan wel afschaffing van de wet BIG. Besloten is dus dat het systeem van de wet BIG in het algemeen goed werkt, maar dat op specifieke aspecten van de wet BIG aanpassingen noodzakelijk zijn.

Verdere verkenning
In een nadere verkenning worden drie aspecten van de wet BIG nader verkend:

  1. Voorbehouden handelingen en toelating nieuwe beroepen
    Onderzocht wordt op welke wijze knelpunten op het gebied van onduidelijkheid, onbekendheid en inflexibiliteit van de regels voor voorbehouden handelingen (lichamelijke en psychische handelingen) kunnen worden opgelost. Tevens wordt onderzocht in hoeverre de criteria voor toelating van nieuwe beroepen (artikel 3 en 34 van de Wet BIG) aanpassing behoeven. Hierbij wordt tevens ingegaan op de verantwoordelijkheidsverdeling in het geval van werken in team- en netwerkverband.
  1. Deskundigheidsbevordering in het kader van herregistratie
    In dialoogtafels wordt besproken hoe deskundigheidsbevordering verder ontwikkeld zou kunnen worden in relatie tot de herregistratieverplichting.
  1. Lerende werking van tuchtrecht
    Er kan meer lerende werking van het tuchtrecht uitgaan. Bekeken wordt hoe dit het beste bewerkstelligd kan worden. Ten aanzien van het tuchtrecht wordt tevens gekeken naar  de verantwoordelijkheidsverdeling bij onjuist of nalatig handelen van individuele beroepsbeoefenaren die werken in team- en netwerkverband.

Looptijd nadere verkenning
De stuurgroep gaat de komende tijd aan de slag met de drie bovenstaande aspecten van de wet BIG. Het idee is dat in het najaar van 2021 de stuurgroep met hun eerste bevindingen komen.

De NVGzP blijft actief betrokken bij dit project. Gaande het project zullen wij jou op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.

Brief
De brief van VWS aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de verkenning teokomstbestendigheid wet BIG, kun je hier vinden.