Inkoop 2015: Verzekeraars knijpen GGZ nog verder af

09-10-2014

zorgverzekeraars

Verzekeraars hebben de eisen voor vergoeding van GGZ-zorg in 2015 opnieuw verder aangescherpt. CZ gaat ‘selectief inkopen’ voor de behandeling van eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. VGZ wil de keuzevrijheid voor de behandeling van angststoornissen, depressieve stoornissen en somatoforme stoornissen bij goedkope polissen beperken door deze zorg alleen nog in te kopen bij een beperkt aantal aanbieders. De NVGzP en andere beroepsverenigingen protesteren tegen deze maatregelen, en onderzoeken of de handelwijze van VGZ rechtmatig is.  

CZ: ‘selectief inkopen’

In de somatische zorg koopt CZ al sinds 2010 selectief in. Nu wordt dit uitgebreid naar de GGZ. CZ heeft kwaliteitseisen opgesteld voor de behandeling van eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Hierin wordt onder andere bepaald  dat er sprake moet zijn van multidisciplinaire zorg, en dat jaarlijks minstens één patiënt met deze stoornis moet worden behandeld. Volgens Skipr krijgen nog maar 100 van de 170 behandelaren waarmee CZ in het verleden zaken deed, in 2015 een contract. En van de 59 behandelaren van eetstoornissen  worden er nog slechts 39 gecontracteerd.

Volgens CZ zijn de kwaliteitsindicatoren ontwikkeld in samenspraak met het Landelijk Platform GGZ, het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen en de Nederlandse Academie Eetstoornissen.

VGZ: selectieve inkoop bij budgetpolissen

VGZ sluit in haar standaard inkoopcontract het leveren van generalistische Basis GGZ voor angststoornissen, depressieve stoornissen en somatoforme stoornissen uit van vergoeding voor verzekerden met een budgetpolis (Bewuzt Basis, IZA Gezond Samen en Cares Natura Selectief). Deze zorg wordt alleen vergoed als er een verwijsbrief overlegd kan worden van een andere zorgaanbieder, die voor deze zorg door VGZ is gecontracteerd. Dit komt erop neer dat VGZ deze zorg zeer selectief in gaat kopen, en zorgaanbieders met een standaardovereenkomst hiervoor niet meer gecontracteerd worden.

Acties beroepsverenigingen

Onder collega’s bestaat grote onrust over de handelwijze van CZ  en VGZ. Michiel van Vreeswijk, directeur van G-kracht en lid van de Task Force Vergoedingen van de NVGzP kwalificeert de aanscherpingen als ‘dubieus’ en ‘willekeurig’: VGZ draait in feite veel aanbieders de nek om”. Bovendien signaleert hij dat de praktijkvoering er nog complexer door wordt. Nu al ontstaan verschillende ‘zorgpaden’ voor patiënten van verschillende verzekerden – zie hierover ook de scherpe  Blog van Jeroen Muller over segregatie in de zorg. Straks moet dan ook nog een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende stoornissen. Blijkt na intake en diagnostiek dat er sprake is van een eetstoornis of persoonlijkheidsstoornis, dan moet de patiënt alsnog worden doorverwezen.

Wat betreft VGZ signaleert zorgmakelaar Karik van Berloo van Eldermans & Geerts dat patiënten nog steeds recht hebben op (beperkte) vergoeding indien zij naar niet-gecontracteerde aanbieders gaan: “Zo lang de Zorgverzekeringswet niet is gewijzigd moet men deze zorg bij ongecontracteerde zorgverleners voor een reëel percentage aan de verzekerde vergoeden. De Hoge Raad heeft aangegeven dat 75-80% een algemeen in de markt geaccepteerde norm is. Dit stelt de zorgaanbieder voor een lastige keuze, namelijk: wel tekenen en zorg bij deze stoornissen niet mogen leveren, of niet-tekenen en ongecontracteerd (zonder omzetplafond) alle zorg kunnen leveren, maar afrekenen via de verzekerde en met het gevolg dat de verzekerde slechts een beperkte vergoeding zal krijgen.”

Bovendien rijst bij VGZ de vraag of men kan eisen dat er een verwijsbrief opgestuurd wordt. In elk geval worden hiermee patiënten die gebruik maken van de privacyverklaring benadeeld.

De aanscherping van de inkoopvoorwaarden komt bovenop de verlaging van de inkoopplafonds, soms met wel 40%. De NVVP en het NIP zijn inmiddels in het geweer gekomen tegen deze inkoopvoorwaarden De NVGzP onderzoekt op welke manier zij zich hierbij aan kan sluiten. Juridische actie, zo mogelijk samen met andere beroepsverenigingen wordt hierbij niet uitgesloten.

3 thoughts on “Inkoop 2015: Verzekeraars knijpen GGZ nog verder af

  1. L.S.,
    Op zich ben ik blij met dit door u geschreven stuk. Ik merkte dat ik naar aanleiding van de contracten van CZ en VGZ rondliep met een gat in mijn maag. Niet tekenen is eigenlijk nog geen optie zolang er geen duidelijkheid bestaat over afschaffing van art. 13. Wat we kunnen bieden aan cliënten wordt echter steeds beperkter. Ook viel het mij op dat de tarieven erg naar beneden bijgesteld waren en dat ik daar dan ook nog maar een gedeelte van mag ontvangen. Ik ben blij dat de NVGzP hier de strijd over aangaat. Als 1pitter wordt dat toch wat lastiger.

  2. Ik verbaas me over het feit dat er geen oproer is ontstaan over de inperkingen door CZ t.a.v. DBC’s voor persoonlijkheidsstoornissen (en eetstoornissen). Boven de 3000 minuten mag ik niet meer declareren, tenzij ik voldoe aan ‘instellingseisen’ zoals een somatische screening, suicidepreventiebeleid, een multidisciplinair team…. Knap vervelend, als (vrijgevestigd) schematherapeut zie ik mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen wekelijks, soms 2x per week. Volgens de Richtlijn is psychotherapie de aangewezen behandeling voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Een DBC gaat dan al snel boven de 3000 minuten. Verder wordt de keuzevrijheid van deze groep cliënten ernstig ingeperkt; zij kunnen nu alleen nog bij instellingen terecht, waar ze vaak al teleurstellende ervaringen hebben opgedaan. Deze groep cliënten bevinden zich op het snijvlak van de sociale psychiatrie en hebben financieel weinig middelen; zelf betalen zit er voor hen niet in voor een traject met 2 jaar lang wekelijkse sessies. Ik voel me zo machteloos. Hoe leeft dit thema bij de rest? Worden er acties uitgezet? Of gaan we (stilzwijgend) mee?

Comments zijn gesloten