Verscherpt toezicht zorgaanbieders

20-02-2020

 

De Tweede Kamer heeft onlangs de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aangenomen. Deze wet vervangt de huidige Wtzi. De nieuwe wet is bedoeld om de controle en toezicht op (nieuwe) zorgaanbieders te vergroten. Er komt een meldingsplicht voor nieuwe zorgaanbieders bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en een vergunningsplicht voor zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners.

Noodzaak Wtza
Op basis van diverse incidenten verscherpt het ministerie van VWS haar controle en de IGJ haar toezicht op zorgaanbieders aan de voorkant van de markt. Zorgaanbieders komen zo bij de start in zicht van de IGJ en worden bewust gemaakt van de vereiste kwaliteitseisen binnen de zorg. Op deze manier wil het ministerie van VWS de zorg effectiever, meer doelmatig en rechtmatig maken. Ook wil zij op deze manier de kwaliteit en transparantie verbeteren en een integere en professionele bedrijfsvoering bij zorgaanbieders nastreven.

Inhoud Wtza
In de Wtza zijn diverse regels opgesteld. Op hoofdlijnen zijn de volgende zaken geregeld:

  • Meldplicht voor (nieuwe) zorgaanbieders bij de IGJ.
  • Eisen integere bedrijfsvoering (eisen dividenduitkering, tegengaan belangenverstrengeling, eisen aan onafhankelijke interne toezichthouder, verruiming eisen Wtza-vergunning)
  • Vergunningsplicht voor medisch specialistische zorg en zorgaanbieders met meer dan tien zorgverleners. Zij dienen een onafhankelijke toezichthouder te hebben en eisen aan medezeggenschap cliënten vorm te geven.
  • Verbod op winstoogmerk
  • Vergrote weigerings- en intrekkingsgronden
  • Verbetering toezicht financiële bedrijfsvoering

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen dat ervoor zorgt dat onrechtmatig declareren een weigerings- en intrekkingsgrond is van de Wtza-vergunning (bij overtreding artikel 35 Wmg). Zorgaanbieders waar in het verleden onrechtmatige declaraties hebben plaatsgevonden, zouden niet meer toe mogen treden tot het zorglandschap, waarbij uiteraard de proportionaliteit in acht moet worden genomen. Door toevoeging van deze weigerings-en intrekkingsgrond wordt er een extra randvoorwaarde in het leven geroepen voor juiste zorgverlening, aldus de indiener van het amendement.

Mening NVGzP
De NVGzP snapt dat fraude en frauduleuze instellingen aangepakt moeten worden en dat zodoende het toezicht verbeterd moet worden. Nadeel hiervan is dat de goede zorgaanbieders moeten lijden onder de slechte/frauduleuze instellingen en dat het merendeel zich moet schikken om een klein(er) aantal fraudeurs tegen te gaan. Gezien de grote (administratieve) lasten die deze wet met zich meebrengt, is de NVGzP kritisch over de uitwerking.

De NVGzP staat hier niet alleen in. Meerdere organisaties hebben aangegeven zich zorgen te maken over de impact van deze wet op zorgaanbieders. De NVGzP zal met deze organisaties de verdere uitwerking en implementatie kritisch volgen.