Verkiezingen ledenraad: stel je kandidaat

31-03-2015

In mei vinden de verkiezingen voor de eerste Ledenraad van de NVGzP plaats. Met deze Ledenraad wordt een vaste, representatieve vertegenwoordiging van leden gevormd die het hoogste orgaan binnen de vereniging wordt en daarmee de huidige algemene ledenvergadering vervangt. De Ledenraad bestaat uit 24 leden en wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.
Wil jij met 23 andere leden de koers van de vereniging bepalen? Stel je dan kandidaat voor de Ledenraad.

Met de instelling van een Ledenraad wordt beoogd de betrokkenheid en inbreng van de leden te vergroten. De Ledenraad benoemt het bestuur en houdt toezicht op het bestuur. Daarnaast bepaalt de Ledenraad de koers van de vereniging door de goedkeuring van het strategisch beleid, het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en het financiële jaarverslag van de vereniging.

Indeling in kieskringen

De helft van de leden van de ledenraad wordt gekozen op basis van opleidingsniveau. Deze zetels zijn zodanig verdeeld over de drie kieskringen piog, gz-psycholoog en specialist dat de verdeling een zo evenredig mogelijke afspiegeling is van het ledenbestand. Dus als een kwart van leden specialist is, wordt een kwart van dit gedeelte van de ledenraad gereserveerd voor vertegenwoordigers van de specialisten.

De andere helft van de leden van de ledenraad wordt gekozen op basis van één van de vier werksettingen GGZ volwassenen (dienstverband), GGZ volwassenen (vrijgevestigd), kinder- en jeugdzorg en overige. Ook het aantal zetels per werksetting is een zo evenredig mogelijke afspiegeling van het ledenbestand. Dus als een kwart van de leden vrijgevestigd is, wordt een kwart van dit gedeelte van de ledenraad gereserveerd voor vertegenwoordigers van de vrijgevestigden.

Kiescommissie

Het bestuur heeft een kiescommissie ingesteld bestaande uit Jeanette Dijkstra, Jenneke van der Plas en Tony Bloemendaal. De kiescommissie houdt toezicht op de organisatie en uitvoering van de ledenraadsverkiezingen en is in het bijzonder belast met toezicht op de kandidaatstelling, op de vaststelling en openbaarmaking van de kandidatenlijsten en op de informatieverschaffing per kandidaat. Daarnaast houdt de kiescommissie toezicht op het uitbrengen van de stemmen, het tellen van de stemmen en de vaststelling en bekendmaking van de uitslag.

Kandidaatstelling

Door je binnen je eigen kieskringen kandidaat te stellen voor de Ledenraad maak je kans om met de 23 andere leden in de Ledenraad de koers van de vereniging te bepalen. Alle gewone en piog-leden kunnen zich kandidaat stellen voor de ledenraad.

De periode van kandidaatstelling beslaat ten minste drie weken. Zodra de indeling in kieskringen is afgerond, worden de leden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt het besluit op de website gepubliceerd. Kandidaatstelling blijkt uit het kandidatenformulier dat de kandidaat bij het bureau indient. Dit kandidatenformulier wordt nog aan de leden toegezonden en zal tevens via de website van de NVGzP zijn te downloaden. De kandidaat wordt in ieder geval gevraagd met behulp van dit formulier aan te geven wat hij/zij voor de NVGzP de belangrijkste speerpunten voor de toekomst vindt en waarom hij/zij zich verkiesbaar stelt voor de ledenraad. Uit de schriftelijke verklaring blijkt tevens dat de kandidaat, ingeval van verkiezing, akkoord gaat met de benoeming.

De kiescommissie stelt vast of de kandidaatstelling voldoet aan alle eisen. Indien de kiescommissie niet tot plaatsing op de kandidatenlijst overgaat, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk aan de desbetreffende kandidaat gemeld, doch uiterlijk drie dagen na sluiting van de kandidaatstellingsperiode. Tegen dit besluit kan de kandidaat tot uiterlijk zeven dagen na verzending van de kennisgeving in beroep gaan bij het bestuur.

De kiescommissie stelt het bestuur op de hoogte van de kandidaten per kieskring. Als het bestuur vaststelt dat in één of meer kieskringen het aantal kandidaten ontoereikend is om de vastgelegde aantallen afgevaardigden te leveren, wordt de periode van kandidaatstelling verlengd en worden leden uit de desbetreffende kieskring of kieskringen uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

Daarna stelt het bestuur per kieskring de kandidatenlijst vast waarop de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde staan vermeld. De kandidatenlijsten worden openbaar door gelijktijdige plaatsing op de website.

In een volgend artikel meer over welke informatie de vereniging over de kandidaten verstrekt en langs welke kanalen de kandidaten zich aan de leden kunnen presenteren. Ook hier ziet de kiescommissie erop toe dat de presentatie van en informatieverstrekking over de kandidaten onpartijdig geschiedt. Ook in een volgend artikel meer over de verkiezingen zelf: de wijze van stemmen en het vaststellen van de uitslag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.