Verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG

07-02-2020

 

Hoe kan de Wet BIG meer toekomstbestendig worden gemaakt? Dat is het vraagstuk dat een stuurgroep van vertegenwoordigers uit de zorg het komende halfjaar gaat verkennen. De eerste bijeenkomst van de groep was op donderdag 23 januari. Doel is om te komen tot een visie met breed draagvlak onder zorgmedewerkers, -bestuurders en patiënten.

Rol van de stuurgroep
Op donderdag 23 januari vond de eerste vergadering van de stuurgroep Toekomstbestendigheid Wet BIG plaats. In de stuurgroep nemen deel: Patiëntenfederatie Nederland, BoZ (namens Actiz, GGZ Nederland, VGN, NVZ en NFU), FGzPt (namens NIP, NVO, NVP en NVGzP), KNMG (mede namens KNOV, KNMT, KNGF, KNMP) en V&VN. De stuurgroep, onder voorzitterschap van VWS, heeft een leidende rol  in de verkenning. De stuurgroep komt het komende half jaar elke 6 weken samen met het doel om rond de zomer de lijnen en contouren van de lange termijn visie vast te stellen. Daarnaast komt er een klankbordgroep en zullen er inhoudelijke themasessies worden georganiseerd waarin alle betrokkenen de ruimte en gelegenheid krijgen om zo breed mogelijk ideeën op te halen.

Kick off bijeenkomst
Deze eerste vergadering was een kick off bijeenkomst. Hierin is besproken hoe we de komende tijd met elkaar gaan samenwerken. Afgesproken is dat de stuurgroep in de volgende vergadering bespreekt wat de basisvragen voor de verkenning zouden moeten zijn. Het gaat hierbij met name om vragen over de reikwijdte van de Wet BIG, zoals: Welke doelen dient de Wet BIG en is de huidige insteek van individuele gezondheidszorg nog toekomstbestendig nu er meer in netwerken wordt gewerkt?

Los van BIG II
Het gaat om een nieuw traject en is geen vervolg op BIG II. De verkenning is van belang voor àlle beroepsgroepen die onder de werking van de Wet BIG vallen en gaat over de werking van de Wet BIG in zijn geheel. Het gaat hier dus niet over de functiedifferentiatie voor verpleegkundigen. Het wetsvoorstel voor invoering van de regieverpleegkundige is definitief van de baan.

Klik hier voor de Q&A’s over het traject Verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG