Veldnorm seriële prestaties

17-09-2020

Mogen er meerdere prestaties achter elkaar worden geopend voor dezelfde patiënt binnen de GB-GGZ?

De LVVP heeft meer duidelijkheid en homogeniteit gerealiseerd door het afspreken van een veldnorm.
Samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de LVVP deze veldnorm seriële prestaties afgesproken. In de nieuwe veldnorm staat de definitie van het begrip ‘nieuwe zorgvraag’ centraal. Een nieuwe prestatie in de generalistische basis-GGZ mag binnen 365 dagen geopend worden, mits sprake is van een nieuwe zorgvraag. Dit is het geval als de behandeling van de patiënt is beëindigd en de patiënt onverwacht (voor zowel patiënt als behandelaar) terugkomt met de reeds bekende problematiek (terugval) of andere problematiek. Of er sprake is van een nieuwe zorgvraag, wordt door de huisarts vastgesteld in samenspraak met de patiënt. De huisarts maakt zelfstandig de afweging of betrokkene hiervoor moet worden doorverwezen.

Er is géén sprake van een nieuwe zorgvraag als:

  • de te leveren behandelminuten in de lopende behandeling hoger zijn dan het gemiddeld aantal minuten zoals deze door de NZa wordt gehanteerd voor het vaststellen van de tarieven voor de prestaties GB-GGZ;
  • er sprake is van (neven)diagnoses; het is dus niet toegestaan om vanwege het vóórkomen van meerdere diagnoses het integrale behandeltraject op te knippen in meerdere prestaties;
  • gedurende de lopende behandeling blijkt dat er sprake is van een verzwaring van de zorgvraag. In dit geval dient de prestatie aangepast te worden of te worden doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ.

Dat er sprake is van een nieuwe zorgvraag dient door de behandelaar navolgbaar vastgelegd te worden in het patiëntdossier. Wanneer hier aanleiding toe is, kan een zorgverzekeraar de declaratie van de zorgaanbieder toetsen op basis van deze vastlegging.

Klik hier voor de veldnorm.