Vanaf 1 juli elektronische inzage patiëntendossier verplicht (en dat is anders dan digitale inzage!)

02-07-2020

Op 1 juli 2020 zijn o.a. de artikelen 15 d. en 15 e. in werking getreden van de Wabvpz (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg). Artikel 15d Wabvpz heeft een ruimer toepassingsgebied dan de rechten die de patiënt heeft volgens de WGBO, omdat deze bepaling geldt voor alle zorgaanbieders die een patiëntendossier bijhouden. De bepaling uit de Wgbo blijft daarom bestaan náást de Wabvpz.

In veel berichtgeving wordt gesteld dat de patiënt vanaf deze datum recht heeft op digitale inzage in het patiëntendossier, maar dat ligt net iets anders: de uitbreiding spreekt over ‘elektronische inzage’ en NIET over ‘online inzage’. De Wavbpz heeft het dus niet letterlijk over ‘online’ inzage. Volgens de toelichting van de minister kan elektronische inzage ook verleend worden, doordat de zorgverlener per 1 juli een patiënt inzage in zijn digitale dossier op de computer bij de zorgverlener geeft of  inzage via een (veilige) mail of via een USB-stick enzovoorts. De Wabvpz schrijft dus niet de vorm voor waarop elektronische inzage of een elektronisch afschrift moet worden ontsloten. Een online portaal is een mogelijkheid, maar zeker niet verplicht. In veel instellingen zal deze inzage online worden aangeboden. Je mag elektronische inzage ook op een andere manier verlenen, bijvoorbeeld door een cliënt op de praktijk het dossier in een computer te laten inzien of een USB-stick mee te geven.

Je hoeft de patiënt dus geen online inzage te geven in zijn/haar patiëntendossier.

De relevante delen van de wettekst Wabvpz vanaf 1 juli 2020 zeggen:

Artikel 15d

  1. Indien de cliënt verzoekt om inzage of afschrift van het dossier van de desbetreffende cliënt, of van de gegevens betreffende deze cliënt die de zorgaanbieder via een elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stelt, wordt de inzage of het afschrift op verzoek van de cliënt, met redelijke tussenpozen, door de zorgaanbieder op elektronische wijze verstrekt.

……

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde elektronische inzage, en de in het eerste lid bedoelde elektronische afschriften, worden kosteloos verschaft.

Artikel 15e

…. wordt in een afschrift als bedoeld in artikel 15d, eerste lid, op verzoek van de cliënt opgenomen:

  1. wie bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum;
  2. wie bepaalde informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum.

Dit laatste artikel wordt ook wel aangegeven als het recht op logging: weten wie allemaal het recht heeft gehad om in het patiëntendossier van desbetreffende patiënt te kijken.

Wat moet je verstrekken bij een verzoek tot inzage?
Alleen gegevens over het onderzoek, beoordeling, anamnese, behandeling(en) en medicatie. Alles wat direct te maken heeft met de behandeling.

Je levert je patiënt NOOIT inzage in persoonlijke aantekeningen van jouzelf, de behandelaar. Onder persoonlijke aantekeningen horen alle indrukken, vermoedens, aandachtspunten, geheugensteuntjes enzovoorts die jij rond de patiënt optekent.