Van de juridische helpdesk: wijziging informatieverstrekking aan gezinsvoogden

17-05-2015

mr. Lenore Beij

De behandeling van jeugdige patiënten brengt soms lastige juridische vragen met zich, met name als onduidelijkheid bestaat over het ouderlijk gezag. In onze adviespraktijk krijgen wij veel vragen over informatieverstrekking. Aan ouders, al dan niet gescheiden, maar ook aan anderen die bij het kind betrokken zijn. In deze categorie neemt de gezinsvoogd een bijzondere positie in. De nieuwe Jeugdwet verandert uw positie ten opzichte van de gezinsvoogd.

De positie van de gezinsvoogd

Een gezinsvoogd is door de rechter benoemd om het gezag over een kind (mede) uit te oefenen, in het bijzonder door de ouders aanwijzingen te geven. De ouders behouden doorgaans (beperkt) het juridisch gezag over hun kind en blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding en zijn daarover beslissingsbevoegd. Dat betekent dat u op grond van de WGBO alleen de ouders hoeft te informeren en te betrekken bij de beslissingen over de behandeling.

De informatieverstrekking aan de voogd

De gezinsvoogd moet voor een goede taakuitoefening kunnen beschikken over informatie van hulpverleners, zoals u. Voorheen moesten ouders toestemming geven voor informatieverstrekking aan de voogd. Dit is met de invoering van de nieuwe Jeugdwet per januari 2015 veranderd.
In de nieuwe wet is bepaald dat hulpverleners op verzoek van de gezinsvoogd informatie mogen verschaffen, zonder dat hiervoor toestemming hoeft te worden verkregen van de ouders. Het is daarbij niet de bedoeling dat het hele dossier aan de voogd ter beschikking wordt gesteld. Alleen de noodzakelijke informatie over verzorging en opvoeding van het kind of de persoon van een ouder mag worden verstrekt. Ook hebben hulpverleners het recht gekregen om op eigen initiatief – in het belang van het kind – actief contact te zoeken met de gezinsvoogd.

Altijd informeren?

De nieuwe Jeugdwet betekent niet dat onverkort aan elk verzoek moet worden voldaan. U doet er nog steeds goed aan (collegiaal) overleg te voeren of advies in te winnen als u twijfelt over een door een gezinsvoogd gedaan informatieverzoek, bijvoorbeeld omdat de ouders fundamentele bezwaren aandragen die u doen twijfelen aan de vraag of u aan het verzoek moet voldoen.
Daarnaast verdient het aanbeveling om het kind en diens ouders vooraf, of zo snel mogelijk achteraf, aan te geven welke informatie is verstrekt. Tot slot is goede verslaglegging ten aanzien van het verzoek en de verstrekte informatie van groot belang. Daarmee kunt u zo nodig verantwoording afleggen over de door u gemaakte keuzes met betrekking tot de informatieverstrekking.

Hebt u een vraag naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan advies? Dan kunt hiervoor terecht bij de juridische helpdesk van de NVGZP/VvAA.

mr. Lenore Beij is juridisch adviseur VvAA en verbonden aan de NVGzP/VvAA juridische helpdesk. Voor meer informatie over de helpdesk klik hier

 

2 thoughts on “Van de juridische helpdesk: wijziging informatieverstrekking aan gezinsvoogden

    1. Wat bedoel je:
      > voor informatieverstrekking aan mediator of advocaat?
      > voor informatieverstrekking door mediators en advocaten?

Comments zijn gesloten