Update programma APV: verkenning mogelijkheden in volle gang

03-02-2021


Naar aanleiding van het eerdere nieuwsbericht van 9 december 2020 over het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV)* informeren we jullie graag over de voortgang van de EVC-werkgroep.

EVC-werkgoep
Sinds eind augustus 2020 is er een EVC (Eerder Verworven Competenties)-werkgroep in het leven geroepen onder voorzitterschap van Jaap van der Pol (vertegenwoordiger van rechtspersonen opleidingsinstellingen) en projectleiding van Corry den Rooyen. Deze EVC-werkgroep onderzoekt de mogelijkheid om ervaren masterpsychologen tijdelijk via een versneld traject naar een BIG-registratie als gz-psycholoog te leiden, mogelijk door inzet van eerder verworven competenties en vrijstellingenbeleid. Het EVC-traject is bedoeld om op korte termijn een bijdrage te leveren aan het oplossen van de wachtlijstproblematiek.

De werkgroep bestaat uit: Marc Verbraak en Theo Bouman (namens hoofdopleiders), Pieter Dingemanse en Sjoerd Salet (namens het Landelijk P-opleiders Overleg), Kees Spitters (namens de brancheorganisaties) en Gert-Jan Prosman, bestuurslid NIP (namens de beroepsverenigingen NIP, NVGzP, NVP en NVO). De werkgroep valt binnen de Taskforce Master-Gz-opleiding (AMG).

De opdracht van de werkgroep is het adviseren van de Taskforce AMG over de praktische opzet en daarmee ook haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een tijdelijke, versnelde werkwijze en aansluitend opleidingstraject in de praktijk. Vragen die beantwoord moeten worden, zijn onder meer:

  • Hoe kunnen behaalde competenties voor de GZ-opleiding op een betrouwbare en valide manier worden vastgesteld?
  • Hoe ziet de groep mogelijke kandidaten eruit? Welke competenties beheerst men veelal? Hoe groot is de groep? Wat is men bereid te investeren in het traject?
  • Wat vraagt een assessment en aansluitend vervolgtraject inhoudelijk, organisatorisch en financieel aan inzet vanuit kandidaten, opleidingsinstituten en praktijkopleidingsinstellingen? Wat zijn mogelijkheden voor de bekostiging? Hoe verhouden de investeringen zich tot de voordelen van een versneld traject?
  • Wat zijn de taken, bevoegdheden en rollen van de betrokkenen in het EVC-proces en daarop volgende versnelde opleidingstraject?

Een goed en uitvoerbaar advies: werken aan verheldering mogelijke scenario’s
De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden tot een substantiële verkorting van de opleiding met minimaal een jaar. Dit betekent dat de kandidaten al over een aanzienlijk arsenaal aan eerder verworven competenties en/of aantoonbaar gevolgde scholing moeten beschikken. De huidige toelatingseisen, het bestaande opleidingsplan en toetsboek voor de GZ-opleiding zijn leidend bij het advies.

De werkgroep werkt op dit moment aan de verheldering van mogelijke scenario’s. Het streven is om medio dit jaar de Taskforce AMG een simpel en snel proces te kunnen adviseren dat hoge kwaliteit waarborgt en op korte termijn van start kan gaan. Eerdere pogingen om een EVC traject te implementeren, kwamen helaas niet goed van de grond. De werkgroep is dan ook vastbesloten in juni 2021 een goed en uitvoerbaar advies op te leveren.

Onderzoek
In opdracht van het programma APV doet onderzoeksbureau NIVEL onderzoek voor verschillende werkgroepen in het programma APV. Daarbij kijken zij onder andere naar de actuele stand van zaken van de groep ervaren masterpsychologen met de ambitie om zich te kwalificeren als gz-psycholoog. De EVC-werkgroep neemt de uitkomsten van dit onderzoek mee in hun advies. De eerste resultaten van dit onderzoek worden aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 verwacht.

Mocht je vragen hebben of willen reageren, dan kun je terecht bij Willeke Brinkman (directeur) via wbrinkman@nvgzp.nl.

Met vragen over het programma APV of onderdelen daarvan, kun je contact opnemen met het programmateam via www.progapv.nl.

* In het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) werken opleidingsexperts, zoals hoofd- en praktijkopleiders, brancheorganisaties en beroepsverenigingen (waaronder het NIP, NVGzP, NVP en NVO) samen om te komen tot vernieuwingen in de psychologische vervolgopleidingen.