Update circulaire GGZ Zorgverzekeraars Nederland

02-03-2021


Zorgverzekeraars Nederland (ZN) adviseert haar leden, de zorgverzekeraars, welke therapieën in de GGZ wel of niet voor vergoeding in aanmerking komen vanuit de basisverzekering.

ZN hanteert hierbij twee wettelijke criteria: het moet zorg zijn zoals ‘medisch specialisten en klinisch psychologen die plegen te bieden’ en de zorg moet voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Het zorgadviestraject GGZ
Om de uniformiteit van de uitleg van inhoud en omvang van de verzekerde zorg te bevorderen, hebben zorgverzekeraars, binnen de grenzen van de Mededingingswet, gezamenlijk invulling gegeven aan de beoordeling van effectiviteit van interventies binnen de GGZ. Daartoe is door zorgverzekeraars binnen het verband van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het ‘Zorgadviestraject GGZ’ ontwikkeld.

De uitkomst van een zorgadviestraject is een advies van het bestuur van ZN aan de individuele zorgverzekeraars over de vraag welke therapieën effectief zijn en of ze voldoen aan de twee criteria (‘plegen te bieden’ en ‘de stand van de wetenschap en praktijk’). Het is aan de individuele zorgverzekeraars om dit advies wel of niet over te nemen.

Wijzigingen in circulaire therapieën GGZ, februari 2021
De medisch adviseurs van de zorgverzekeraars hebben medio 2020 het zorgadviestraject systeemtherapie afgerond. Voor dit zorgadviestraject is gebruikgemaakt van het rapport ‘Systeemtherapie – wetenschappelijke evidentie’ (maart 2019), dat is opgesteld door NVP en NVRG.

Systeemtherapie is opgenomen in de circulaire onder categorie C. Op basis van signalen van het veld, zijn de voorwaarden waaronder systeemtherapie wordt vergoed verhelderd:

  • Er dient sprake te zijn van systeemproblematiek die de (behandeling van de) primaire stoornis bemoeilijkt.
  • Systeemtherapie wordt alleen vergoed indien er gebruik wordt gemaakt van evidence based interventies.
  • Systeemtherapie wordt alleen vergoed indien uitgevoerd door:
    • een psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of gz-psycholoog die zich middels een aanvullende opleiding hierin heeft bekwaamd,
    • een behandelaar die op het moment van uitvoeren als systeemtherapeut is geregistreerd in het register van de NVRG en daarmee gebonden is aan de beroepscode voor psychotherapeuten.

Bezwaar (beroeps)verenigingen t.a.v. deskundige professionals systeemtherapie
De NVGzP, de LVVP en de NVP hebben bij Zorgverzekeraars Nederland bezwaar aangetekend tegen de huidige uitwerking van de noodzakelijke deskundigheid voor het mogen uitvoeren van systeemtherapie. Het uitgangspunt dat alleen psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en gz-psychologen deze behandeling mogen uitvoeren na een aanvullende opleiding, druist in tegen de verkregen deskundigheid van deze professionals vanuit de primaire opleiding. Zorgverzekeraars Nederland is nu in gesprek met deze (beroeps)verenigingen om dit criterium op basis van een extra onderbouwing aan te passen.

Nieuwe circulaire therapieën GGZ
De nieuwe versie van de circulaire therapieën GGZ kun je hier vinden. In deze versie is het bezwaar van diverse verenigingen nog niet verwerkt.