Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Zwolle

03-05-2019

In de hierna volgende uitspraak van het tuchtcollege blijkt wederom dat:

‘het bij de tuchtrechtelijke toetsing van professioneel handelen er niet om gaat of dat handelen beter had gekund, maar om het geven van een antwoord op de vraag of de beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening, rekening houdend met de stand van de wetenschap ten tijde van het klachtwaardig geachte handelen en met hetgeen toen in de beroepsgroep ter zake als norm of standaard was aanvaard.’

Klager heeft per e-mail aan verweerder verzocht alle op hem betrekking hebbende informatie op te sturen en te wissen. Vervolgens verwijt verweerder, zakelijk weergegeven: ‘Het niet voeren van een eindgesprek met klager dan wel het voorstellen van een alternatieve behandeling/begeleiding van klager’.

Lees hier de volledige uitspraak.