Uitspraak Regionaal Tuchtcollege

18-08-2017

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam heeft uitspraak gedaan naar aanleiding van een klacht. Hierbij staat ter toetsing of verweerster bij haar beroepsmatig handelen jegens klaagster is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening, rekening houdend met de binnen de beroepsgroep aanvaarde normen.

De klacht houdt (zakelijk weergegeven) in dat verweerster:

  • haar geheimhoudingsplicht heeft geschonden door informatie te delen met een collega uit de intervisiegroep en de overbuurvrouw van klaagster;
  • klaagster niet heeft geïnformeerd over waar klaagster een klacht kon indienen als zij ontevreden was over de zorg. Ook ontbrak informatie over de klachtenregeling op de website van de praktijk;
  • klaagster heeft misleid door aan te geven dat ze niet meer in het BIG-register stond ingeschreven waardoor klaagster in de veronderstelling verkeerde dat ze geen klacht over verweerster kon indienen bij het medisch tuchtcollege;
  • haar afspraken niet is nagekomen met betrekking tot het onderzoeksrapport;
  • klaagster onheus heeft bejegend en haar heeft gedwongen haar te halen en te brengen van en naar school voor een gesprek met de leerkrachten en dreigde dit gesprek te annuleren als klaagster niet voor vervoer zorgde. Verweerster is haar afspraak met betrekking tot het geplande schoolbezoek niet nagekomen;
  • het psychologisch onderzoek onjuist heeft uitgevoerd door te snel te concluderen dat de minderjarige en de echtgenoot van klaagster leden aan Asperger.

De beslissing:
Het college:

  • verklaart klachtonderdelen 1 t/m 5 gegrond;
  • ontzegt aan verweerster het recht om wederom in het BIG-register te worden ingeschreven en wijst de klacht voor het overige af.

Klik hier voor de volledige beslissing van het Tuchtcollege.