Uitspraak klachtencommissie

01-12-2021

De klachtencommissie NVGzP/NVP heeft uitspraak gedaan n.a.v. een klacht over o.a. gebrekkige dossiervorming en foutieve facturatie.

In het kader van een zorgvuldige dossiervorming kan er geen vier uur consulten/behandeling vertaald worden in één alinea die je de cliënt stuurt, zo stelt de commissie. De commissie wijst in dit verband op artikel 7:454, lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) dat bepaalt en stelt dat ‘De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekeningen van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is’.

De commissie beveelt verweerster dan ook aan de wijze van dossiervoering in haar praktijk te professionaliseren. Tevens stelt zij voor aan de verweerster voor de informatievoorziening over prestaties en kosten aan cliënten te verbeteren. De commissie beveelt verweerster in dit verband ook aan in het allereerste gesprek met cliënten haar werkwijze / de werkwijze van de praktijk en de financiële consequenties daarvan uitgebreider te bespreken.

Lees hier de volledige uitspraak.

NB: de klachtencommissie attendeert nogmaals op het belang van tijdige en volledige informatievoorziening aan cliënten over alle relevante aspecten van de behandeling, waaronder de financiële. Dit klemt temeer bij de overgang van B-GGZ naar S-GGZ waar geïnformeerde toestemming van de cliënt is vereist.