Stand van zaken P3NL oktober

11-10-2016

Vorig jaar is P3NL opgericht door 9 verenigingen. Deze federatie behartigt de belangen van de ruim 25.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die zijn aangesloten bij een of meer van de volgende verenigingen: NIP, NVGzP, NVO, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP en VPEP. Deze verenigingen verschillen naar aard en omvang, maar hebben ook een aantal zaken gemeenschappelijk. Denk aan de aandacht voor de kwaliteit, de inhoud en erkenning van het vak, het belang van evidence based werken, bekostiging van de zorgverlening en tegelijkertijd de aandacht voor gepast gebruik van zorg.

Krachtig

P3NL wil een krachtige partij zijn met oog op belangenbehartiging van de aangesloten verenigingen en hun leden. Hierbij heeft het de positie en belangen van de patiënten en professionals op haar netvlies. Die moeten vaak bestuurlijk vertaald en ingebracht worden tijdens allerhande overleg over de psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg. Door zich te verenigen worden via P3NL kinder- en jeugdpsychotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, systeemtherapeuten, psychologen, cognitief gedragstherapeuten, seksuologen, EMDR-therapeuten, therapeuten die zich toeleggen op een cliëntgerichte benadering en pedagogen vertegenwoordigd.

Bestuurlijk

De belangenbehartiging en het meedenken en -doen, richt zich op vertegenwoordigers van de politiek, het ministerie van VWS, maar ook op zorgverzekeraars, patiënten- en consumentenorganisaties, andere beroepsgroepen en instanties als de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland. In de maandberichten van P3NL zal voortaan kort worden toegelicht op welke manier dat in nauwe samenwerking met de aangesloten verenigingen is gedaan. Dat geeft een goed beeld van wat er achter en soms voor de schermen gebeurt in het belang van zorgprofessionals. Een greep uit de onderwerpen van de afgelopen periode:

 • De ontwikkeling en implementatie van het Kwaliteitsstatuut, onder meer de ontwikkeling van formats, inrichten van de helpdesk, verzorgen presentaties;
 • Het leveren van een inbreng voor het tot stand komen van een wetenschapsagenda;
 • De inzet voor het verplicht ROM’en (denk aan het klantenportaal van de Stichting Vrijgevestigden ROM’en);
 • Gezamenlijke reactie op de consultatie door de NZa over de ‘Transparantieregeling zorgaanbieders GGZ’;
 • Gezamenlijke reactie op de consultatie door het Zorginstituut Nederland over het conceptrapport ‘Bevordering van participatie van cliënten met een psychische stoornis’;
 • In samenwerking met Balans en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie schrijven van een subsidieaanvraag in het kader van de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’;
 • Aankaarten van uitvoeringsprobleem bij transformatie GGZ-praktijken tot instelling en vice versa bij Zorgverzekeraars Nederland;
 • De inzet bij bestuurlijke trajecten zoals het project ‘Systematische doorlichting van de GGZ’ van het Zorginstituut Nederland;
 • Namens de aangesloten verenigingen medeondertekenen van het manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’;
 • Namens de aangesloten verenigingen medeondertekenen van het manifest over privacybescherming in het jeugddomein;
 • Samen met de LPGGz sturen van een brief aan de Tweede Kamer over de observatiemaatregel binnen de Wet verplichte GGZ (Wvggz);
 • Agenderen van preventieve en vroege interventie binnen de toekomstagenda Gepast Gebruik en Transparantie. P3NL is trekker van dit thema en stemt dit af met GGZ Nederland;
 • Inrichten van een gezamenlijke klachtenprocedure en een geschillencommissie voor vrijgevestigden binnen de GGZ en de VG-sector in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Resultaten

Daarnaast is er binnen P3NL een gezamenlijk standpunt ingenomen over hoe om te gaan met individuele leerroutes (ook wel bekend als het EVC-traject), de POH GGZ en POH-jeugd, en is een definitie voor evidence based werken opgesteld. Ook is er een advies opgeleverd over het vereenvoudigen van het beroepengebouw. Hierbij is nauw samengewerkt met de NVP. Kortom, er is inmiddels een groot aantal onderwerpen gezamenlijk opgepakt waarbij verschillende bij P3NL aangesloten verenigingen samen of in goed onderling overleg namens de andere, het voortouw nemen. In het volgende maandbericht wordt ingegaan op de actualiteit.

Marnix de Romph, directeur P3NL

 

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.