Stand van zaken vermelden BIG-nummer

17-04-2020

Op 2 april 2020 is het aangepaste besluit met de regels voor de verplichting het BIG-nummer te vermelden officieel bekend gemaakt. Hierin staat ook dat de verplichting om het BIG-nummer te vermelden, in werking treedt per 1 januari 2021. Door de coronacrisis hebben BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers misschien niet voldoende tijd om op 1 januari 2021 aan de verplichting te voldoen. Daar wordt rekening mee gehouden: zij hoeven voorlopig nog niets te doen.

De beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland hebben eerder met het ministerie van VWS afgesproken dat de BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers minimaal een half jaar de tijd krijgen om de verplichting te implementeren. Zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis, wordt bekendgemaakt wanneer het half jaar om aan de verplichting te voldoen, ingaat. Ook wordt er dan meer uitleg gegeven over de verplichting. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat pas na dat half jaar handhaven op de verplichting het BIG-nummer te vermelden.

De verplichting
De verplichting houdt in dat zorgverleners (1) patiënten over hun BIG-nummer moeten informeren wanneer zij daar om vragen en dat zij het nummer moeten vermelden (2) bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever) en (3) in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden. Het BIG-nummer hoeft dus niet op andere plekken te worden vermeld, zoals in wachtruimten.

Ingangsdatum verplichting
De datum dat aan de verplichting moet zijn voldaan, wordt opgeschoven als dit door de coronacrisis noodzakelijk is. BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers krijgen minimaal een half jaar de tijd om de websites en e-mailondertekeningen aan te passen. Het moment waarop dit half jaar ingaat, wordt bekendgemaakt zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis. Gaat het half jaar door de coronacrisis later in dan 1 juli 2020, dan schuift ook de datum dat moet zijn voldaan aan de verplichting, met een half jaar op naar een datum na 1 januari 2021.

Achtergrond bekend maken BIG-nummer
Het BIG-register is een openbaar online register waarin iedereen kan zien of een zorgverlener in een BIG-registerberoep (artikel 3-beroep) bevoegd en gekwalificeerd is om zijn beroep uit te oefenen. Zo worden (aankomend) patiënten of cliënten die op zoek zijn naar een (nieuwe) zorgverlener geholpen om bevoegde zorgverleners te onderscheiden van onbevoegde zorgverleners.

Soms is een zorgverlener lastig op enkel naam en beroep te vinden in het register. Dit komt bijvoorbeeld voor bij overeenkomende achternamen binnen hetzelfde beroep of specialisme en bij het gebruik van de achternaam van de partner. De complete voorletters en/of een geboortedatum kunnen helpen, maar deze zijn vaak niet algemeen bekend.

Door bij het raadplegen van het register het BIG-nummer te gebruiken, kan men altijd snel de enige juiste zorgverlener vinden. Om het BIG-nummer te kunnen gebruiken moet dit nummer wel makkelijk te vinden of op te vragen zijn. Daarom is vastgelegd wanneer en waar BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer kenbaar moeten maken.

Totdat aan de verplichting moet zijn voldaan, bepalen zorgverleners nog zelf of en waar zij hun BIG-nummer communiceren.

Aanpassing eerder besluit
De minister heeft voor de zomer van 2019 overleg gehad met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland over hoe het communiceren van het BIG-nummer er in de praktijk uit moet komen te zien. Dit leidde tot een aangepaste uitwerking van de regelgeving. Daarna heeft er internetconsultatie plaatsgevonden over deze aanpaste uitwerking. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt en hebben geleid tot uitwerking van de regelgeving dat in het besluit op 2 april 2020 bekend is gemaakt.