Spoedreparatiewet voor de Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang aangenomen

23-02-2021


Eind 2020 is de spoedreparatiewet voor de Wet verplichte ggz (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) aangenomen. Deze spoedreparatiewet beoogt de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wzd te verbeteren door een aantal administratieve handelingen in de wet te vereenvoudigen of te schrappen.

Aanleiding reparatiewet
De aanleiding voor het maken van deze spoedreparatiewet was een roep vanuit het veld om een aantal knelpunten in de uitvoeringspraktijk te verhelpen. VWS vindt het belangrijk om in contact te blijven met de partijen die in het veld met de wetten werken en om naar hun ervaringen te luisteren. Deze veldpartijen hebben een aantal concrete punten onder de aandacht gebracht die de uitvoerbaarheid van de wetten kan verbeteren.

Aanpassingen Wvgg
Voor de Wvggz wordt onder meer de wijziging van de machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel mogelijk gemaakt, waarmee wordt voorkomen dat wanneer de zorgbehoefte van betrokkene tussentijds wijzigt, de procedure van een nieuwe crisismaatregel (en machtiging tot voortzetting daarvan) moet worden gestart. Ook wordt voorkomen dat de machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel niet tijdig geregeld kan worden als iemand vervolgzorg nodig heeft in het weekend of op een feestdag. Ook krijgt de rechter de mogelijkheid om in zijn beslissing andere vormen van verplichte zorg op te nemen dan die in het verzoekschrift van de officier van justitie staan.

Aanpassingen WZD
Voor de Wzd ziet de regeldrukverlaging er met name op toe dat volstaan kan worden met een medische verklaring bij de aanvraag van een rechterlijke machtiging, en dat niet daarnaast ook een nagenoeg gelijkluidende verklaring van de aanbieder noodzakelijk is. Ook komt de eis te vervallen dat een arts die een dergelijke verklaring afgeeft niet in dienst mag zijn bij de zorgaanbieder indien iemand reeds daar is opgenomen.

Tweede wetsvoorstel ingediend
Inmiddels is een tweede wetsvoorstel tot wijziging van de Wzd bij de Tweede Kamer ingediend. Deze reparatiewet corrigeert een aantal technische fouten in de Wzd en beoogt de uitvoerbaarheid van de Wzd te vergroten. In de reparatiewet wordt onder meer voorgesteld de regeling voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een cliënt te wijzigen. Het voorstel houdt in dat een onafhankelijke deskundige de doorslaggevende beslissing mag nemen wanneer een bij de zorg betrokken deskundige en de vertegenwoordiger van de cliënt geen onderlinge overeenstemming bereiken.

Het voorstel in de reparatiewet regelt verder dat de cliëntenraad gelegenheid moet krijgen om te adviseren over het beleidsplan onvrijwillige zorg. Ten aanzien van de verplichting om een mentorschap aan te vragen voor cliënten die geen vertegenwoordiger hebben, wordt verduidelijkt dat deze verplichting alleen bestaat als het een cliënt betreft die wilsonbekwaam is.