Samenwerking psychologieverenigingen begint vrucht af te werpen

19-10-2014

De dertien verenigingen voor psychologische, psychotherapeutische en pedagogische professionals die vanaf januari 2014 samen optrekken zijn op inhoudelijke punten goed op weg om gezamenlijk gedragen standpunten te formuleren. Daarmee willen de verenigingen de belangen van hun leden nog beter behartigen. Samen proberen zij deze standpunten uit te dragen naar de politiek, zorgverzekeraars en andere stakeholders.

Op vier inhoudelijke thema’s zijn gesprekstafels actief waarin getracht wordt tot een gezamenlijke aanpak te komen:

  • Beroepengebouw: Deze tafel zet zich in om tot een gemeenschappelijk standpunt over een duurzaam beroepengebouw voor psychologen en psychotherapeuten in de gezondheidszorg te komen.
  • Jeugd. Doel van deze tafel is het neerzetten van een duidelijke visie over de kwaliteit van de brede jeugdhulp, en het uitdragen hiervan op politiek-bestuurlijk niveau.Daarnaast willen de deelnemers gezamenlijke regionale netwerken inzetten om ook op lokaal niveau gezamenlijk borg te staan voor kwaliteit in de zorg voor jeugd.
  • Doorontwikkeling GBGGZ en SGGZ. Het huidige systeem van BGGZ en SGGZ houdt geen rekening met de behandelrichtlijnen, dit moet veranderen en hiervoor willen de partijen gezamenlijk verbetervoorstellen doen.
  • Bekostiging. Doel van deze tafel is betere samenwerking, om een sterkere positie in te nemen tegenover zorgverzekeraars en overheid, en weer meer greep te krijgen op de inhoud van ons werk.

 

Samenwerkingsvorm

Naast inhoudelijke overeenkomsten zijn er ook verschillen van inzicht, onder andere over de gewenste intensiteit van de samenwerking. NIP en VGCt hebben het initiatief genomen om hierover verkennende gesprekken te starten met partijen die hierin geïnteresseerd zijn.

Klik hier voor  de gemeenschappelijke verklaring die partijen hebben opgesteld over de voortgang.