ROM – wat moet ik nu doen?

24-05-2017

De laatste tijd heeft de NVGzP juridisch advies ingewonnen rond het verzamelen en gebruiken van ROM-gegevens. We hebben ook veel vragen gehad, vooral van vrijgevestigde leden.

Inmiddels kunnen we jullie adviseren gegevens te blijven verzamelen en de ROM-gegevens door te sturen van cliënten die daarvoor toestemming geven.

Volgens het kwaliteitsstatuut ben je verplicht effectmetingen te doen, daarvan gegevens te verzamelen en het aggregaat daarvan beschikbaar te stellen voor benchmarking ‘conform vigerende landelijke afspraken’. Dat is nu de aanlevering aan SBG (via SVR voor vrijgevestigden). Vanwege de sinds vorig jaar veranderde juridische beoordeling van de pseudonimisering die op de gegevens wordt toegepast, mag je alleen gegevens doorsturen van cliënten die daarvoor expliciet toestemming hebben gegeven. Ook de contracten die je hebt met zorgverzekeraars, bevatten bepalingen over het doorgeven van behandelresultaten ; die bepalingen kunnen overigens per zorgverzekeraar verschillen.

Het regelmatig uitvragen van behandelresultaten is natuurlijk onderdeel van je professioneel handelen en staat niet ter discussie. De noodzaak van geïnformeerde toestemming voor verder gebruik, staat ook buiten kijf.

De veiligheid van de gegevens die SBG beheert, is niet verslechterd. Het is alleen de definitie van ‘persoonsgegevens’ die veranderd is. Aangezien SBG niet beschikt over de gebruikte versleuteling, is het voor hen technisch onmogelijk de gegevens te herleiden tot personen. Kwaadwillenden met expertise zouden dat wel kunnen maar zijn daarmee strafbaar; net als in elk ander geval van misbruik van persoonsgegevens.

Het is belangrijk om goed te kijken naar je contracten waarin het gaat om het overdragen van gegevens. Denk aan je contracten met zorgverzekeraars en je afspraken met SVR. De meeste van die contracten bevatten termen over het verzamelen en doorleveren van gegevens. Dat laatste is niet toegestaan bij gebrek aan formele toestemming. Je behoudt wel een inspanningsverplichting: doen wat in je macht ligt om de termen na te leven, binnen de grenzen van de wet. Dat betekent bijvoorbeeld voor het kwaliteitsstatuut dat je wel zichtbaar/aantoonbaar je best moet blijven doen om van je cliënten toestemming te krijgen voor het doorgeven van zijn persoonsgegevens voor benchmarking.

Kortom:

 • Bekijk je contracten en je werkwijze nauwkeurig;
 • Blijf ROM-gegevens verzamelen;
 • Vraag je cliënten om expliciete (schriftelijke) toestemming voor gebruik ervan voor benchmarking door SBG, na pseudonimisering;
  • Lever de ROM-gegevens door van cliënten die daarvoor toestemming geven;
  • Bewaar zelf de ROM-gegevens van cliënten die geen toestemming geven;
 • Blijf in contact met de zorgverzekeraars en SVR.

Door hier wat tijd en aandacht aan te besteden, kun je optimaal oog houden voor de verschillende belangen in deze netelige kwestie.

Formulier

De NVGzP wil graag een formulier ontwikkelen dat in de praktijk bruikbaar is om de toestemming en weigering van cliënten vast te leggen wat betreft verschillende vormen van overdracht van (persoons)gegevens. Tot nu toe is het niet mogelijk gebleken om zo’n algemeen formulier juridisch goed op te stellen.

10 thoughts on “ROM – wat moet ik nu doen?

 1. Met grote regelmaat ontvangen wij reacties op onze nieuwsberichten. Wij waarderen het als mensen kritisch zijn en suggesties geven. Dank daarvoor.

  Het staat iedereen vrij, zowel onze leden als hun cliënten, om een eigen keuzes rondom ROM, en meer algemeen in ons vakgebied, te maken. Wij dragen bij aan de informatievoorziening die daarvoor nodig is. Helaas merken wij vaker dan ons lief is dat de reacties van leden niet bijdragen aan oplossingen en oplossingsrichtingen en niet altijd even constructief zijn. Het taalgebruik is niet altijd van dien aard dat wij hier als bureau van deze vereniging heel gelukkig van worden.

  Wij hebben daarom besloten tot de komst van de nieuwe website geen reacties meer op onze website te plaatsen. Vanaf eind september kan dit via het besloten gedeelte van onze nieuwe website. Het staat u altijd vrij mij een vraag of reactie te sturen of mij te bellen. Ik zal hier altijd op reageren. Uw reacties gaan echter niet meer op de website geplaatst worden tot september.

 2. Beste collega’s zie https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/romen-blijft-verplicht.htm
  huisartsen, psychiaters roepen allen boycotten dat rommen. Vreemd genoeg zie ik hier slechts een reactie van collega Cnubben, terwijl ik zoveel tegengeluiden hoor. Het is niet ondenkbaar dat er straks klachten komen van clienten als je hen niet goed informeert over het verstrekken van gegevens en hun recht dat te weigeren. Een informed consent is verplicht!

 3. Ik lever niets aan. Toestemming vragen is leuk, maar als je cliënten duidelijk uitlegt wat het risico voor hen is wil natuurlijk niemand dat er aangeleverd wordt (en terecht: zelf zou ik ook weigeren).
  Het is m.i. meer de taak van mijn beroepsvereniging om te zorgen dat de privacy gewaarborgd wordt: ik zou een actie richting verzekeraars waarderen, niet een advies om door te gaan.

 4. Ik vind het belangrijk dat wij onze cliënten goed moeten voorlichten over wat het betekent als zij toestemming geven voor het aanleveren van ROM gegevens aan de SVR en vervolgens SBG.
  Voorlichten is iets anders dan ‘je best doen om toestemming te krijgen’. Ik kan mij dan ook niet vinden in het advies van het bestuur.
  Mocht het beleid de kant uitgaan van ‘alleen aanleveren als er schriftelijke toestemming is van de cliënt’, dan zal er toch eerst een ‘standaard formulier’ moeten komen ,waarop duidelijke objectieve informatie vermeld staat, zodat aantoonbaar is dat mensen bewust zijn waarvoor zij toestemming geven. Ik weet niet wie dit formulier moet opstellen, de beroepsverenigingen, of net als bij de ‘opt-out regeling ‘ de NZA?

 5. Privacy, of discretie zoals ik het liever noem, is één van de belangrijkste kernkwaliteiten van een therapeutische relatie. U denkt toch niet dat ik die als therapeut ga verloochenen. Ik doe daarom mijn best om al mijn cliënten te waarschuwen voor de gevaren van het beschikbaar stellen van hun gegevens voor commerciële doelstellingen en pleit bij hen ervoor dat zij een privacyverklaring tekenen. Het advies van een beroepsvereniging om het tegendeel te doen vind een gotspe. Krijgt u soms betaald van verzekeraars of wordt de NVGZP anderszins onder druk gezet om vakmensen te vervreemden van therapeutische waarden? Ik overweeg nu mijn lidmaatschap op te zeggen.

 6. Ik vind het onvoorstelbaar dat de vereniging die mij zegt te vertegenwoordigen alleen maar aan geeft het netjes te doen (beste leerling van de klas),zoals zij schijnbaar hebben afgesproken en elk zelfkritisch denken achterwege laat!
  Ik voel me niet vertegenwoordigd in deze !

 7. Eens met Wim Cnubben. Een opmerkelijk stuk, waarbij één kant van het verhaal overbelicht wordt en de andere kant van het verhaal ter zijde wordt gelegd.
  Waar blijft de beroepsethiek, de geheimhoudingsplicht en het recht op privacy? Loopt de NVGzP aan de leiband loopt van de zorgverzekeraars? Hoe kan ik zo blij blijven met het vak en met deze beroepsvereniging? Zijn we met zijn allen de weg kwijt?

 8. Opmerkelijk dat NVGzP hun leden nu nog steeds aanraadt [inmiddels illegaal gebleken] de ROM-gegevens extern aan te leveren en onvermeld laat de plicht patienten hierover juist en volledig te infomeren en te wijzen op af te kunnen zien van deze
  onrechtmatige persoonlijke gegevens -aanlevering middels de privacy-opt-out-verklaring.
  Ik hoop dat het NVGzP -bestuur snel tot inkeer komt en zich losmaakt van deze [P3NL]-koers

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.