ROM-discussie

26-04-2017

Tijdens de ledenraadsvergadering op 18 april jl. hebben de ledenraad van de NVGzP en het bestuur uitgebreid van gedachten gewisseld over routine outcome monitoring (ROM), benchmarken (routine outcome management) en zorginkoop op basis van geaggregeerde ROM-data (routine outcome measurement). Duidelijk is dat de verschillende betekenissen van ROM wisselend worden gebruikt en dat dit de discussie niet eenvoudiger maakt.

ROM als evaluatie in de individuele behandeling
De meningen zijn soms verdeeld. Wanneer de verschillende betekenissen worden onderscheiden dan blijkt dat de meerderheid van de aanwezigen routine outcome monitoring als het proces van evalueren van de voortgang van de behandeling in de behandelkamer tussen cliënt en behandelaar, van waarde vinden. Of we daar altijd de goede instrumenten, gericht op de juiste behandeldoelen voor hebben of gebruiken, is wel een vraag.

ROM-data gebruiken voor benchmarken
De meningen zijn verdeeld als het gaat om de vraag of de ROM-data te gebruiken zijn voor het benchmarken van behandelaren, teams of instellingen onderling in het kader van kwaliteitsmanagement. Een deel van de aanwezigen bij de ledenraadsvergadering gaf aan dat we door onderlinge resultaten te vergelijken, kunnen leren van elkaar. Het gesprek op basis van deze onderlinge vergelijking is vaak belangrijker dan de data zelf. Anderen waarschuwen voor methodologische bezwaren en geven aan dat data niet altijd zonder meer te vergelijken zijn en dat er nog de nodige tijd en energie gestoken moet worden in het beter maken van het proces en de ROM-instrumenten. Als het gaat om benchmarken, wordt dus voorzichtiger maar niet zondermeer of in alle gevallen afwijzend gereageerd.

ROM-data gebruiken voor zorginkoop
Over zorginkoop door verzekeraars op basis van de geaggregeerde ROM-data, bestaat er een redelijke mate van unanimiteit. De huidige data en de wijze waarop deze worden gepresenteerd, worden daarvoor ongeschikt gevonden. De vraag is of dat ooit wel echt het geval gaat zijn.

Belangrijke kwestie bij het aanleveren van ROM-gegevens voor aggregeren van gegevens voor zorginkoop, is de vraag in hoeverre de privacy van cliënten in geding is. Inmiddels is duidelijk, mede naar aanleiding van de uitspraak van de minister van VWS,
Edith Schippers, dat pseudonimiseren geen anonimiseringmethode is die voldoet aan Europese wet- en regelgeving. Pseudonimiseren is een beveiligingsmaatregel om privacyrisico’s te verkleinen. Voor de verwerking van (dubbel) gepseudonimiseerde gegevens is een wettelijke grondslag nodig op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het verkrijgen van expliciete toestemming van de cliënt, is één van de grondslagen. Dat betekent dat wij ROM-data aan kunnen leveren via de beveiligde infrastructuur van SVR (voor de vrijgevestigden), ZorgTTP en SBG, indien cliënten hierover vooraf goed geïnformeerd zijn en expliciet toestemming hebben gegeven. Alleen dan voldoet de behandelaar aan de wettelijk vereiste informed consent van de cliënt voor aanlevering.

One thought on “ROM-discussie

  1. Onjuist is: “Dat betekent dat wij ROM-data aan kunnen leveren via de beveiligde infrastructuur van SVR (voor de vrijgevestigden), ZorgTTP en SBG, indien cliënten hierover vooraf goed geïnformeerd zijn en expliciet toestemming hebben gegeven. Alleen dan voldoet de behandelaar aan de wettelijk vereiste informed consent van de cliënt voor aanlevering”.

    De expliciete toestemming van de client alleen is onvoldoende ,als de aangeleverde data ook niet ontdaan zijn van tot op de persoon herleidende gegevens.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.