ROM discussie nog niet beëindigd

30-03-2017

De ROM blijft de gemoederen bezighouden. Over de zin van het gebruik van de ROM in de behandelkamer voor het monitoren van de effecten van behandeling en het gesprek met cliënten, zijn professionals, cliëntorganisaties, instellingen en verzekeraars het in grote lijnen eens. Maar of deze data ook verzameld en verwerkt mogen worden, daarover verschillen de meningen.

Vooral de privacy voor cliënten en het oneigenlijk gebruik voor zorginkoop zijn onderwerp van gesprek. Nieuwste ontwikkeling is dat de minister naar aanleiding van Kamervragen momenteel beziet of ‘nadere wetgeving nodig is voor een wettelijke grondslag. De patiëntenorganisaties ontwikkelen intussen eigen initiatieven om meer transparantie in de ggz te bereiken. Het NIP en P3NL spraken zich eerder uit om de ROM te blijven gebruiken en door te ontwikkelen. Doelen daarbij zijn goed gevalideerde vragenlijsten, waarborgen van de privacy van cliënten, goede feedbackinformatie voor in de behandeling en verbetering van de kwaliteit van zorg en transparantie naar cliënten en financiers. We gaan graag met de leden het gesprek aan hoe deze doelen dichterbij te brengen zijn.

Wegnemen van onduidelijkheid
De huidige situatie leidt tot nogal wat vragen van professionals in de ggz: Wat moet er nu wel of niet aan ROM-gegevens aangeleverd worden en onder welke voorwaarden? Zijn de contractuele afspraken hierover nog steeds van toepassing? Het NIP en P3NL willen hier zo snel mogelijk antwoord op krijgen en gaan daarvoor het gesprek aan met VWS en andere stakeholders. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. De minister heeft inmiddels ook een signaal afgegeven:” Ik roep de sector op blijvend in te zetten op doorontwikkeling en verbetering van de huidige systematiek.”
Zie ook: https://www.medischcontact.nl/arts-in-spe/nieuws/ais-artikel/schippers-geen-alternatief-voor-rom.htm

2 thoughts on “ROM discussie nog niet beëindigd

  1. Ik sluit mij aan bij de opmerkingen van collega Oosterhoff. Daarnaast wil ik opmerken dat het NIP en P3NL een groep van beroepsverenigingen zijn waarvan de besturen zich voor ROM inzetten zonder zich af te vragen of zij daarmee wel de meerderheid van hun leden en ledenbelangen vertegenwoordigen.
    Mijns inziens kan P3NL het een en ander leren van enkele van haar zusterverenigingen, die zich met hart en verstand hebben uitgesproken tegen de big data kunsten die nu in ROM-land worden vertoond.

  2. Het wil nog maar moeilijk doordringen, maar het is dus al heel lang onwettig om gegevens te leveren aan de SBG zonder toestemming te vragen aan de patiënt. Daarom is het nu stilgelegd. er wordt gedaan alsof dat met een reparatiewetje wel wordt verholpen, maar dat is zeer de vraag. Het gaat om een zwaarwegende kwestie. Is het echt mogelijk de patiënt buitenspel te zetten? Over de herleidbaarheid van de gegevens tot een persoon wordt veel te luchtig gedaan. bij koppeling aan andere databestanden is dat echt geen probleem..
    Verder wordt er niet ingegaan op het ontbreken van een wetenschappelijk fundament voor het benchmarken met ROMdata en het risico van zorginkoop op basis hiervan.

    Maar los van dat alles: Levering van ROMdata aan de SBG is zonder toestemming een overtreding van de WGBO. ROM blijven afnemen als het niet noodzakelijk is voor de behandeling is ook niet geoorloofd. Het is een extra belasting voor de patiënt en daarvoor is toestemming van de medisch ethische commissie nodig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.