Reactie VWS tussentijdse raming Capaciteitsorgaan

12-01-2021

Het Capaciteitsorgaan heeft eind 2020 een tussentijdse raming gepubliceerd voor diverse beroepen, waaronder de psychologische beroepen uit de wet BIG en de opleiding tot psychiater. Deze beroepsopleidingen worden bekostigd vanuit de beschikbaarheidsbijdrage. De beschikbaarheidsbijdrage wordt weer bekostigd deels vanuit de zorgpremies en deels vanuit OCW en VWS.

Op basis van deze tussentijdse raming heeft het ministerie van VWS een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, met haar advies over verhogingen van de opleidingsplaatsen voor desbetreffende beroepen. Vanwege financiële redenen worden verhogingen van extra opleidingsplaatsen echter niet gehonoreerd.

Medisch specialisten
De hogere tussentijdse raming voor medisch specialisten kan om budgettaire redenen niet worden gerealiseerd. Alleen de psychiaters krijgen er in het toewijzingsvoorstel van 2022 vijf extra plaatsen bij.

GGZ-beroepen
In de tussentijdse raming van GGZ-beroepen zijn de ramingen alleen aangepast op basis van de hogere demografische prognose van het CBS en de invoering van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP). De invloed van vier andere zorgstandaarden (opiaatverslaving, problematisch alcoholverbruik, persoonlijkheidsstoornissen en psychose) zijn wel benoemd in de tussentijdse raming, maar het advies is deze niet mee te nemen, aangezien deze standaarden nog niet opgenomen zijn in het register van het Zorginstituut.

In het advies worden voor alle GGZ-beroepen hogere instroomaantallen geadviseerd. In 2022 zullen deze verhogingen van het aantal opleidingsplaatsen worden verhoogd. Door het aannemen van de motie Renkema, welke is gerealiseerd na lobby vanuit diverse veldpartijen (waaronder de NVGzP), wordt in 2021 echter de verhoging van het aantal extra opleidingsplaatsen gz-psycholoog gerealiseerd. Het gaat hierbij om 45 extra opleidingsplaatsen. Voor de andere opleidingen staat in Tabel 1 de verhoging van het aantal opleidingsplaatsen weergegeven. Voor de klinisch psycholoog worden minder opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld als dat er wordt geadviseerd door het Capaciteitsorgaan. Vanwege financiële redenen wordt het aantal opleidingsplaatsen voor verpleegkundig specialisten GGZ niet hoger geraamd.

Tabel 1. Verhoging aantal opleidingsplaatsen GG-beroepen in 2022.

Opleiding tot beroep: Tussentijdse raming variant 1 Realisatie ministerie van VWS Extra opleidingsplaatsen (t.o.v. 2021)
Gz-psycholoog 832 832 +45*
Psychotherapeut 155 155 +16
Klinisch neuropsycholoog 29 29 +3
Klinisch psycholoog 299 243 +58
Verpleegkundig specialist GGZ 235 115 0

* Deze extra opleidingsplaatsen worden in de toewijzing van 2021 al gerealiseerd.

Gesprek VWS en het Capaciteitsorgaan
De NVGzP is samen met diverse andere veldpartijen (waaronder NIP en Nggz) bezig een gesprek te initiëren om het proces van toewijzen met elkaar te bespreken. Insteek is te kijken naar mogelijke veranderingen in de systematiek van toewijzen. In het eerste kwartaal van 2021 zal dit gesprek worden gehouden.