Reactie op internetconsultatie wijzigingsbesluit meldcode

25-11-2016

De beroepsverenigingen NVO, NIP, VKJP, NVRG, NVP, NVGzP, VPeP, BPSW, VGCt, VEN en P3NL reageerden op 23 november 2016 gezamenlijk op de internetconsultatie van de wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Met deze wijziging wordt als verplicht element in de meldcode een afwegingskader opgenomen op basis waarvan professionals het risico op en de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen. Cruciaal in deze wijziging is ook dat in het besluit wordt ingevoegd dat de melding altijd gedaan wordt indien de toepassing van het afwegingskader leidt tot de conclusie dat het gaat of zou kunnen gaan om ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. Dit betekent dus dat er ook gemeld moet worden als er sprake is van een vrijwillig hulptraject. Als beroepsverenigingen hebben we hier opnieuw kritisch en met zorgen op gereageerd, maar ook aangegeven graag mee te werken aan het op te stellen afwegingskader.

De voorgestelde wijziging realiseert een belangrijk onderdeel van het advies ‘aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis’ dat de staatssecretaris op 4 oktober naar de Kamer stuurde. Dit advies heeft tot doel om te komen tot een systematische manier van werken aan de veiligheid van kwetsbare mensen in huiselijke kring. Begin oktober 2016 reageerden we als beroepsverenigingen al gezamenlijk op dit advies.

We blijven als beroepsverenigingen twijfels houden over de effectiviteit van de voorgestelde meldplicht en grote zorgen over de negatieve effecten die deze kan hebben op de vertrouwensrelatie en de bereidheid hulp te zoeken. We vragen ons ten sterkste af of de meldplicht voor het beoogde effect gaat zorgen. Mocht toch besloten worden tot deze wijziging van het Besluit, dan zal de professional daarover in ieder geval voorafgaand en tijdens het hulptraject in alle openheid met cliënten moeten spreken. Het borgen van de vertrouwensrelatie valt, ook in ernstige gevallen, onder de professionele verantwoordelijkheid van professionals. Zij zijn daarop aan te spreken op grond van hun beroepscodes. Hiervoor hebben wij aandacht gevraagd.

Lees hier de reactie op de internetconsultatie.

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.