Reactie NVGzP op ketenveldnorm ‘levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’

08-09-2021


De NVGzP is door de Nederlandse ggz gevraagd de ketenveldnorm ‘levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’ te autoriseren. Deze autorisatie is noodzakelijk om de ketenveldnorm aan te mogen bieden aan het Zorginstituut en op te laten nemen in het register. Bij opname in het register kan deze veldnorm meegenomen worden bij de inkoop van deze zorgsoort.

Ontwikkeling van de ketenveldnorm
De ketenveldnorm vloeide voort uit het programma Continuïteit van zorg (2015), waarmee aansluitende zorg wordt beoogd in aansluiting op de forensische zorg (in strafrechtelijk kader) en de ‘reguliere’ ggz en gehandicaptenzorg. In de ketenveldnorm zijn randvoorwaarden opgenomen van de de domeinoverstijgende aanpak en samenwerking voor deze doelgroep (mensen met een hoog veiligheidsrisico ten gevolge van de psychische stoornis en/of verslaving en/of verstandelijke beperking en/of een niet aangeboren hersenaandoening).

Reactie NVGzP
Ten eerste viel het de NVGzP op dat in de ketenveldnorm over het noodzakelijke beroepsniveau van psychologen en over de keuze voor een pedagoog of een psycholoog, niet altijd logische en wenselijke keuzes zijn gemaakt. Daar waar bij de verpleegkundige en medische beroepsgroep vaak een specialistenniveau wordt vereist, is het beroepsniveau voor de psychologische beroepsgroep vaak niet of onvoldoende uitgewerkt. Daarbij wordt er daarnaast geen beargumenteerde keuze gemaakt tussen de inzet van een pedagoog of een psycholoog.

Op basis van bovenstaande heeft de NVGzP aangegeven dat er in de ketenveldnorm twee passages aangepast dienen te worden: Ten eerste moet binnen de FACT-methodiek het minimale psychologische beroepsniveau de gz-psycholoog zijn. Ten tweede moet in de beschrijving van de samenstelling van het multidisciplinaire team het beroepsniveau van de pedagoog en de psycholoog worden verhoogd naar OG en gz-psycholoog. Hierbij moet aangegeven worden dat er een bewuste keuze gemaakt dient te worden tussen deze verschillende beroepen op basis van de verwachte patiëntenpopulatie.

Vervolg
De NVGzP is in overleg met dNggz over aanpassingen aan de ketenveldnorm. Intentie is om er snel met elkaar uit te komen, zodat de ketenveldnorm aangeboden kan worden aan het Zorginstituut.

Brief
De volledige brief van de NVGzP aan dNggz kun je hier vinden.