Reactie NVGzP, NIP en NVP op consultatie eerste fase programma APV

28-10-2021


De beroepsverenigingen NVGzP, NIP en NVP hebben een gezamenlijke reactie gegeven op de eindnotitie ‘Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: Voor een leven lang bekwaam’ van de eerste fase van het programma adaptieve psychologische vervolgopleidingen (APV).

Het programma APV van de Opleidingsraad is ruim een jaar geleden opgezet om samen met alle belanghebbenden te komen tot een nieuw systeem en een andere invulling van psychologische vervolgopleidingen. Die moeten het hulpverleners makkelijker maken om in te spelen op veranderingen in de zorgvraag, zodat ze cliënten de best mogelijke zorg kunnen blijven bieden. Het gaat hierbij om hoe de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog wordt ingericht. We hebben waardering voor het werk dat tot nu toe is verzet, maar benoemen in een brief aan de Opleidingsraad ook diverse verbeterpunten rond het proces en de inhoud van de adviezen.

Proces
We zien dat er in heel korte tijd door verschillende partijen hard is gewerkt om op allerlei gebieden verbeteringen door te voeren die leiden tot flexibele, meer adaptieve psychologische vervolgopleidingen. Er moet echter nog wel veel werk verzet worden om alle adviezen om te zetten in noodzakelijke aanpassingen in wet- en regelgeving en de organisatie en structuur van de opleidingen.

Zo moeten de beroepsverenigingen voldoende tijd krijgen om nieuwe voorstellen af te kunnen stemmen met hun achterban. Alleen dan komt er voldoende draagvlak voor vervolgstappen. Om de grote wijzigingen door te voeren die worden voorgesteld, moet een betere verdeling komen van vertegenwoordigers in de werkgroepen die deze stappen gaan voorbereiden. Alleen met voldoende tijd, onderbouwing en draagvlak kunnen de oplossingen voor deze vraagstukken op de steun rekenen die noodzakelijk is om eventuele grote wijzigingen door te voeren.

Inhoud
Ook inhoudelijk staan verschillende verbeterpunten benoemd. Hierbij gaat het om de psychologische beroepenstructuur, aansluiting Master-GZ, EVC, selectie en toetsing, verbreding en reflectie.

 • Psychologische beroepenstructuur
  De verbeteringen moeten aansluiten bij de beroepenstructuur psychologische zorg, die onlangs is aangeboden aan het ministerie van VWS. Het realiseren van de nieuwe beroepen, zoals gz-psycholoog-generalist moeten meegenomen worden in het programma APV.
 • Aansluiting Master-GZ-opleiding
  De eventuele invoering van een selectieve master en de aansluitende GZ-opleiding kan pas plaatsvinden indien wordt voldaan aan de voorwaarden dat:
  1) de structuur en inhoud van de opleiding zich richt op de ‘brede GGZ’ binnen alle sectoren van de gezondheidszorg, en
  2) er voldoende adequate opleidingscapaciteit in alle sectoren aanwezig is.
 • EVC
  Masterpsychologen met voldoende competenties moeten de mogelijkheid krijgen om een verkorte opleiding te volgen tot gz-psycholoog of in aanmerking te komen voor volledige vrijstelling. De toetsing van deze competenties zou op basis van een EVC (Erkenning Verworven Competenties) -assessment plaats moeten vinden. De eisen voorafgaand aan het assessment, die nu in het advies zijn opgenomen, dienen te komen vervallen. Natuurlijk moeten de verworven competenties kritisch getoetst worden, maar de opgelegde (vooral administratieve) toegangseisen moeten verdwijnen. Aan de vrijstelling van Kinder- en Jeugdpsychologen NIP moeten geen aanvullende vereisten worden gesteld.
 • Selectie en toetsing
  De toelating tot de selectieve master en de selectie voor de opeenvolgende opleiding tot gz-psycholoog moet overeen komen met noodzakelijke competenties van gz-psychologen. Dat betekent dat ook sociale competenties een plaats moeten krijgen in de selectiecriteria.
 • Verbreding
  Om gz-psychologen op te leiden voor alle relevante sectoren, moet de inhoud en organisatie van de selectieve master en de opleiding ook breder worden ingestoken. De toekomstige gz-psycholoog(-generalist) moet generieke competenties hebben ontwikkeld, die voor alle sectoren (voldoende) relevant zijn.
 • Reflectie
  Naast de ontwikkeling van inhoudelijke competenties, is het noodzakelijk dat opleidelingen voldoende mogelijkheden hebben en houden om in hun opleiding te kunnen reflecteren. We moeten afspreken welke werkvormen hiervoor worden aangeboden, zoals leertherapie of supervisie.

Voortgang
De NVGzP, NIP en NVP denken mee over de vervolgstappen en zijn graag nauw betrokken bij de verdere uitwerking van het programma. Ten slotte roepen we de (Opleidingsraad van de) FGzPt op om op korte termijn helderheid te geven over de uitwerking en governance van de volgende fase. We gaan ervan uit dat wij nauw betrokken worden bij de verdere uitwerking ervan, zodat de verbeterpunten in de volgende fase kunnen worden gerealiseerd.

Brief
De gezamenlijke brief kun je hier vinden.

Meer weten?

Mocht je nog andere vragen hebben over dit onderwerp dan kun je terecht bij ons informatiecentrum via bureau@nvgzp.nl