PrivacyApp Jeugd gelanceerd

12-10-2017

Tijdens de bestuurlijke conferentie ‘In Goed vertrouwen’ op woensdag 27 september, werd de PrivacyApp Jeugd gelanceerd.

De PrivacyApp Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In Goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Een coalitie van ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en -bescherming, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij is tot stand gekomen met financiering van de ministeries van VWS, VenJ en BZK, en wordt gehost op jeugdconnect.nl, een omgeving van het ministerie van VenJ met verschillende apps voor jeugdigen en professionals. In de loop van het najaar wordt de App uitgebreid met een gedeelte voor professionals.

De ‘Privacy app jeugd’ heeft tot doel om:

  • Eén plek te creëren waar jeugdigen, ouders, professionals en bestuurders of managers antwoord vinden op vragen over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Informatie waarover de gezamenlijke branche- en beroepsorganisaties, gemeenten en cliëntenorganisaties overeenstemming hebben;
  • Jeugdigen en hun ouders/verzorgenden te ondersteunen bij het uitoefenen van hun privacy-rechten;
  • Samenwerking in het jeugddomein te verbeteren door professionals te ondersteunen bij het maken van afwegingen ten aanzien van gegevensuitwisseling;
  • Alternatieve handelingsopties te bieden, bijvoorbeeld door gezamenlijke instrumenten, handreikingen, en protocollen;
  • Bestuurders en managers inzicht te geven in de randvoorwaarden voor privacy die zij moeten creëren en hoe zij dat kunnen doen;
  • Samen te leren om een betere balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te delen met het oog op ondersteuning van jeugdigen en hun ouders/verzorgers en het beschermen van hun privacy.

Over de PrivacyApp is een animatie gemaakt. Deze laat in één minuut zien welke informatie jongeren in de app kunnen vinden.

De app is te vinden op: www.jeugdconnect.nl/privacy