Plan van aanpak toegankelijkheid en beschikbaarheid hoogcomplexe GGZ

25-03-2020

Deze week is het plan van aanpak gepresenteerd van GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van hoogcomplexe GGZ. Dit plan was een afspraak van staatssecretaris Blokhuis met de Tweede Kamer vanuit het algemeen overleg GGZ eind januari 2020. Hierbij ging het over de lange wachttijden van mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) die vaak maanden moeten wachten op geschikte hulp.

Naast het plan van aanpak, is er ook een factsheet ontwikkeld die op een overzichtelijke manier laat zien om welke doelgroep het gaat en wat de plannen zijn om deze mensen passende behandeling te bieden.

Inhoud plan van aanpak
De kern van het plan is dat patiënten met een hoogcomplexe GGZ-zorgvraag met prioriteit een behandelaanbod op maat krijgen, door middel van een verbeterde toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg voor deze doelgroep.

Partijen geven dit invulling door per 1 april a.s. van start te gaan met een landelijk sluitend netwerk van aanbieders en financiers, in de vorm van regiotafels. De zorgbehoefte van mensen met een hoogcomplexe zorgvraag wordt ingebracht op een regiotafel als deze niet adequaat via de reguliere route kan worden opgepakt. Het gaat om zorgbehoefte van mensen voor wie het ondanks eerdere tussenkomst van een zorgaanbieder en/of de afdeling zorgbemiddeling van de verzekeraar niet is gelukt een passende plek te vinden.

Iedere regiotafel voor hoogcomplexe zorg staat onder leiding van een grote GGZ-aanbieder. De regiotafels hebben als taak een passend behandelaanbod te vinden. Als het passende aanbod vanuit de inhoud is geformuleerd en gevonden, dan wel nieuw gecreëerd, zorgt de zorgverzekeraar voor passende financiering. De tafels hanteren het principe van doorzettingskracht op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Financiële voorwaarden
Het ministerie van VWS gaat met zorgverzekeraars, (grote) GGZ-aanbieders en de NZa werken aan een prestatie in de bekostiging voor deze doelgroep, zodat verzekeraars de hoge behandelkosten van patiënten beter kunnen vergoeden aan aanbieders. Ook wordt er gekeken naar een mogelijke aanpassing van de risicoverevening voor patiënten uit deze doelgroep met zeer hoge zorgkosten. Beide maatregelen kunnen per 2021 hun beslag krijgen en worden gefinancierd vanuit het bestaande budgettaire GGZ-kader.