De Pilot ‘opleiden in een samenwerkingsverband’ gaat van start

06-12-2017

Instellingen en praktijken hadden tot 23 november de tijd om zich aan te melden voor de Pilot ‘opleiden in een samenwerkingsverband’ voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.
Vijf samenwerkingsverbanden hebben zich inmiddels definitief aangemeld. De Stuurgroep is blij met deze aanmeldingen.

Binnen de samenwerkingsverbanden zijn verschillende werksoorten vertegenwoordigd, er wordt in tenminste twee sectoren opgeleid, er is sprake van voldoende diversiteit en de samenwerkingsverbanden hebben de bereidheid de werkgeverstaken door de SBOH uit te laten voeren. Vertegenwoordigers van de vijf samenwerkingsverbanden zijn uitgenodigd om op 6 december a.s. met de projectgroep de verdere aanpak te bespreken. Alle betrokken instellingen/praktijken hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Een aantal grote GGZ-instellingen die aanvankelijk aangaven interesse te hebben in de pilot, hebben zich uiteindelijk afgemeld. Zij onderschrijven het belang van opleiden in een samenwerkingsverband over de sectoren heen en willen daar graag een trekkersrol in vervullen. In de SBOH-constructie zien zij echter geen voordelen. TOP Opleidingsplaatsen wil op korte termijn met deze instellingen bespreken wat zij nodig hebben om deze trekkersrol te vervullen en wat de pilot in dit verband voor hen kan betekenen.

Samenwerkingsverbanden kunnen zich nog aanmelden voor de pilot!

Het streven van de Stuurgroep is dat voor de toewijzing 2019 minimaal 60 instroomplaatsen aan de samenwerkingsverbanden in de Pilot toegewezen worden. Met de samenwerkingsverbanden die zich tot nu toe hebben aangemeld, is dit volume ca. 40 instroomplaatsen. Er is dus nog ruimte voor
samenwerkingsverbanden om zich aan te melden.

Potentiële samenwerkingsverbanden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De afzonderlijke instellingen/praktijken hebben een erkenning als praktijkopleidingsinstelling
  • Het samenwerkingsverband heeft het voornemen de piogs in verschillende werksoorten/settings (tenminste twee) op te leiden.
  • De betrokken instellingen/praktijken hebben de ambitie om te gaan opleiden binnen een samenwerkingsverband (consortium) en leggen dit in een bindende samenwerkingsovereenkomst vast. Hierin wordt o.a. geregeld hoe de opleidingsroutes er uitzien. Dit wordt afgestemd met de opleidingsinstelling c.q. de hoofdopleider.
  • Het samenwerkingsverband besteedt de werkgeverstaken inclusief de onderlinge verrekening van de kosten en opbrengsten uit aan de SBOH. De gezamenlijke instellingen/praktijken leggen dit contractueel vast met de SBOH2.
  • Het samenwerkingsverband vraagt gezamenlijk opleidingsplaatsen aan bij TOP Opleidingsplaatsen en verdeelt de toegewezen instroomplaatsen (en in het tweede jaar de doorstroomplaatsen) over de aangesloten instellingen/praktijken.
  • Er wordt van u een tijdsinvestering gevraagd om de samenwerking met de partner instellingen/praktijken en met de SBOH goed te regelen. U wordt hierbij ondersteund door de projectgroep en als compensatie voor de tijdsinvestering worden er bonusplaatsen ter
    beschikking gesteld voor de samenwerkingsverbanden in de pilot.

Als u als (potentieel) samenwerkingsverband aan deze voorwaarden voldoet en u wilt zich aansluiten bij de pilot, vragen wij u om dit op korte termijn bij TOP Opleidingsplaatsen te melden. U ontvangt dan uitgebreidere informatie en het aanmeldingsformulier. Eerder had de stuurgroep een volume-eis van 10 personen. Deze is komen te vervallen. Dat maakt het daarmee ook voor instellingen en praktijken met een niet heel groot opleidingsvolume interessant om aan de pilot mee te doen.

Voorwaarde is wel dat u een partner instelling of praktijk hebt waarmee u samen wilt opleiden.

U kunt uw interesse voor de pilot kenbaar maken via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl. Laat hier echter niet te veel tijd overheen gaan want vóór 13 december moet bekend zijn hoeveel samenwerkingsverbanden zich nog willen aansluiten.