P3NL-nieuws mei

30-05-2018

Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden (VVP) sluit aan bij P3NL

De Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden (VVP) sluit zich per 1 juni a.s. aan bij P3NL. Daarmee krijgt de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een tiende lid. “We vinden het heel belangrijk om breed in te zetten op samenwerking binnen de geestelijke gezondheidszorg, dus dit is een mooie stap voor de sector”, aldus Marnix de Romph, directeur van P3NL. Naast de VVP, bestaat P3NL uit de volgende wetenschappelijke- en beroepsverenigingen: NIP, NVO, NVGzP, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP en VPeP aangesloten. Bij elkaar hebben de verenigingen ruim 36.000 leden.

De VVP bestaat uit ongeveer 500 psychodiagnostisch werkenden die een gespecialiseerde opleiding hebben afgerond en een gezamenlijke beroepscode onderschrijven. VVP-voorzitter Jenneken Hasper: “We richten ons op kennisverdieping en –verbreding en stellen ons tot doel om op regionaal en landelijk niveau de kwaliteit en de professionaliteit van de functie te bewaken. Dat doen we door informatievoorziening, na- en bijscholing, intercollegiaal contact en natuurlijk belangenbehartiging. Voor dat laatste is aansluiting bij P3NL voor ons van groot belang, want P3NL is gesprekspartner aan alle bestuurlijke overlegtafels binnen de GGZ”.

Meerwaarde
Inhoudelijk heeft de aansluiting van de VVP voor P3NL grote meerwaarde omdat het de samenwerking tussen de psychologische beroepen bevordert. “Elke behandeling begint immers met goede diagnostiek en de psychodiagnostisch werkende is bij uitstek deskundig in zijn vakgebied en op de hoogte van de laatste vakinhoudelijke ontwikkelingen. Bovendien biedt goede diagnostiek een kans op het vergroten van de aandacht voor preventie, vroege interventie en gepast gebruik van zorg en dat zijn speerpunten van P3NL. Hierbij kijken we niet alleen naar de GGZ, maar bijvoorbeeld ook de expertise die nodig is binnen de wijkteams in het sociale domein”, aldus De Romph.

Intensievere aanpak wachtlijsten nodig

Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is er één te veel. Er is sinds de zomer van 2017 veel in gang gezet om wachttijden in de GGZ binnen de Treeknormen te krijgen. De gezamenlijke aanpak bestaat onder meer uit taskforces die op regionaal niveau met oplossingen voor wachttijden komen en een verdiepend onderzoek naar knelpunten aan de hand van individuele patiëntreizen (ook wel patiënt journeys genoemd; de reis die een patiënt door een organisatie of keten maakt).

De wachtlijsten van de ggz zijn voorlopig nog niet binnen de Treeknormen. Aanvullende maatregelen op de korte termijn zijn daarom hard nodig. P3NL zet zich daarom in voor meer opleidingsplaatsen om het aantal gz-psychologen te vergroten. Ook onnodige belemmeringen in het kwaliteitsstatuut worden op korte termijn kritisch onder de loep genomen. Ook kan jong talent veel meer ingezet worden om patiënten op de wachtlijst tijdelijk te ondersteunen en te voorkomen dat mensen (opnieuw) op wachtlijsten belanden.

Wij houden u uiteraard nader op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Investeren in de GGZ betaalt zich dubbel terug

´Therapiewinst, de waarde van psychologische behandeling´ in Nederlands vertaald

De GGZ moet niet als kostenpost maar als investering worden gezien. Het is een investering die zich dubbel en dwars terugverdient door een verminderde vraag naar andere en vaak duurdere zorg, minder arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid, minder uitkeringen, minder criminaliteit en betere prestaties op school en werk. Iedere euro die aan de GGZ wordt uitgegeven, wordt twee keer terugverdiend.

Het succesvolle en belangwekkende boek ‘Therapiewinst, de waarde van psychologische behandeling’ van Prof. Richard Layard (1934) (London School of Economics en House of Lords) en Prof. David M. Clark (1954) (professor of psychology in Oxford) gaat juist hierover en is nu in het Nederlands vertaald. De officiële boekpresentatie zal op 15 juni in Amsterdam worden gehouden. U kunt daar bij zijn! Aanmelding kan hier.

De boodschap in dit boek is zonneklaar. Effectieve psychologische behandelingen zijn bekend en beschikbaar. Ze zijn niet moeilijk of mysterieus. Er hoeft niets eerst nog onderzocht te worden. Tientallen jaren van goed wetenschappelijk onderzoek, nationaal en internationaal, heeft voor de meeste psychische klachten en problemen aangetoond wat in het algemeen goed werkt. Er zijn protocollen, handboeken en goed opgeleide en gemotiveerde behandelaren. Nederland kan er vandaag mee beginnen.

Bijzondere paradox
Depressie en angststoornissen kunnen effectief worden behandeld, het boek is daar zonneklaar in. Toch krijgt nog geen derde van de mensen met zo’n aandoening een behandeling. Dat is natuurlijk ronduit schandalig. Maar het gaat ook om enorme aantallen, dus is het wel betaalbaar om hulp te bieden aan iedereen die hulp nodig heeft?

Het bijzondere is dat we die vraag helemaal niet stellen als het gaat om chronische lichamelijke aandoeningen als diabetes, een longaandoening, een hartkwaal of artritis. Dit soort aandoeningen treffen ongeveer een derde van de hele volwassen bevolking in ontwikkelde landen, en de grote meerderheid van die mensen krijgt hiervoor wél hulp. Hetzelfde zou dus moeten gelden voor mensen met een depressie of een angststoornis, die vaak een sterkere impact hebben.

Kostenneutraal
Naast het bovenstaande gegeven, doet zich nog een opmerkelijk economisch feit voor: het zal ons uiteindelijk netto niets kosten om al deze mensen een behandeling te geven. De behandeling levert namelijk genoeg kostenbesparingen op om voor de behandeling te betalen. Juist de wachtlijsten en andere drempels zetten Nederlanders met psychische problemen van jong tot oud op achterstand om volwaardig mee te doen aan de samenleving.

Het boek van Layard en Clark levert dus een belangrijke bijdrage aan die discussie en is, zeker gelet op het onlangs nog gesloten akkoord met de minister over de vermindering van de administratieve druk, een steun in de rug voor iedereen die echte stappen wil maken in de GGZ.

Een van de auteurs aanwezig
David Clark, een van de auteurs, is de keynote-spreker. Anders sprekers zijn onder andere Prof. Claudi Bockting (vakgebied depressie) en Prof. Mark van der Gaag (vakgebied psychotische verschijnselen). Uiteraard is er ook ruimte gemaakt  voor het perspectief van de cliënt. Alle bezoekers van het symposium krijgen het boek cadeau. Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden.

Ik meld mij nu aan!